Dwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej | Recenzja

Dwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej | Recenzja

Pol­ska i Węgry to dwa nie­zwy­kle spe­cy­ficzne kraje. Mimo zupeł­nie innego pocho­dze­nia, (Polacy wywo­dzą się z ludów indo­eu­ro­pej­skich posłu­gu­ją­cych się języ­kami sło­wiań­skimi, Węgrzy zaś wywo­dzą się z grupy naro­dów ugro­fiń­skich) łączy nas wiele wspól­nych cech, jak rów­nież histo­ria. Ponad 1000-letnia już koeg­zy­sten­cja Pola­ków i Węgrów w Euro­pie Środ­ko­wej sta­nowi jeden z więk­szych ewe­ne­men­tów na skalę świa­tową. Dla­tego, bar­dzo cie­szy wydany nie­dawno album doty­czący wspól­nych losów wska­za­nych naro­dów “Dwa wie­ku­iste dęby. Dzieje przy­jaźni polsko-węgierskiej”. Czego możemy…

Read More

Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920

Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920

Zapi­ski Jerzego Kon­rada Macie­jew­skiego, to nie tylko rela­cja żoł­nie­rza frontu walk z nawałą bol­sze­wicką i Ukra­iń­cami, ale także opis losów mło­dzieńca, któ­rego okres dora­sta­nia przy­padł na czas I wojny świa­to­wej. Ze smut­kiem wspo­mina on zbyt wcze­sne odej­ście ojca, wyma­ga­ją­cego i sta­now­czego, ale rów­nież poczci­wego żywi­ciela rodziny. Na początku XX wieku rodzina Macie­jew­skich wyemi­gro­wała z War­szawy za chle­bem, aż do Mariu­pola. Autor z roz­rzew­nie­niem wspo­mina swoje młode lata, szkołę, suk­cesy i porażki. Zapewne to wła­śnie ten…

Read More

Niebezpieczny dla Polski człowiek — Bronisław Komorowski

Niebezpieczny dla Polski człowiek — Bronisław Komorowski

Po porażce wybor­czej Bro­ni­sława Komo­row­skiego, poja­wiło się już wiele publi­ka­cji, mają­cych ujaw­nić jej przy­czyny. Nie­stety, z reguły bra­kuje tam naj­waż­niej­szego argu­mentu, wyja­śnia­ją­cego dla­czego Pan Komo­row­ski nie powi­nien już spra­wo­wać żad­nej pań­stwo­wej funk­cji w Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej.

Read More

Ameryka nazistowskich zbrodniarzy – recenzja książki „Operacja Paperclip”

Ameryka nazistowskich zbrodniarzy – recenzja książki „Operacja Paperclip”

Mamy rok 1945, koń­czy się II wojna świa­towa. Nie­długo doj­dzie do usta­le­nia nowego ładu świa­to­wego i wykry­sta­li­zo­wa­nia się świata dwu­bie­gu­no­wego. Rywa­li­za­cja USA i ZSRR w dru­giej deka­dzie XX wieku zna­cząco przy­czy­niła się do roz­woju ludz­ko­ści. Osta­teczne zwy­cię­stwo w tym star­ciu Sta­nów Zjed­no­czo­nych dopro­wa­dziło do upadku sowiec­kiego molo­cha. Skąd jed­nak wziął się try­umf ame­ry­kań­skiego pro­gramu kosmicz­nego i prze­waga w innych dzie­dzi­nach nauko­wych? Odpo­wiedź na to pyta­nie musi szo­ko­wać, gdyż za ową wik­to­rią stał nikt inny jak nazi­stow­scy naukowcy!…

Read More

Konflikt ukraińsko-rosyjski oczami Ukraińca – recenzja książki „Ja, Ukrainiec”

Konflikt ukraińsko-rosyjski oczami Ukraińca – recenzja książki „Ja, Ukrainiec”

Dnia 22 kwiet­nia 2015 roku miała miej­sce pre­miera pierw­szej, dedy­ko­wa­nej Pola­kom książki, przed­sta­wia­ją­cej sto­sunki ukraińsko-rosyjskie w kon­tek­ście wyda­rzeń, które roz­po­częły się na Ukra­inie w listo­pa­dzie 2013 roku i w zasa­dzie mają wpływ na rze­czy­wi­stość ukra­iń­ską także w 2015 roku. Całość jest zapre­zen­to­wana oczami czło­wieka, który okre­śla się jako ukra­iń­ski patriota.

Read More

Polacy brzydzą się polityką

Polacy brzydzą się polityką

Coraz mniej Pola­ków na bie­żąco śle­dzi roz­wój życia poli­tycz­nego w naszym kraju – nie czy­tamy gazet, nie roz­ma­wiamy, a wresz­cie – nie cho­dzimy na wybory . Co kryje się za spad­kiem zain­te­re­so­wa­nia sferą publiczną? Brak czasu, zwąt­pie­nie w uczci­wość poli­ty­ków, a może zwy­kła igno­ran­cja? Odpo­wiedź może zaskoczyć.

Read More

Koniec sankcji wobec Iranu? Na giełdach mówią: Tak!

Koniec sankcji wobec Iranu? Na giełdach mówią: Tak!

Dzi­siaj powin­ni­śmy poznać wyniki pro­wa­dzo­nych w Lozan­nie roz­mów o irań­skim pro­gra­mie nukle­ar­nym. Wszystko wska­zuje na to, że pla­no­wana misja ocie­ple­nia sto­sun­ków z Tehe­ra­nem zakoń­czy się suk­ce­sem. Jed­nak czy rze­czy­wi­ście się tak stanie?

Read More

Polsko-węgierska krew roku 1956

Polsko-węgierska krew roku 1956

Tekst powstał z oka­zji Dnia Przy­jaźni Polsko-Węgierskiej obcho­dzo­nego corocz­nie 23 marca. “Węgry i Pol­ska to dwa wie­ku­iste dęby. Każdy z nich wystrze­lił pniem osob­nym i odręb­nym, ale ich korze­nie, sze­roko roz­ło­żone pod powierzch­nią ziemi, splą­tały się i zra­stały nie­wi­docz­nie. Stąd byt i czer­stwość jed­nego jest dru­giego warun­kiem życia i zdro­wia”. Rok 1956 poka­zuje jak wiele wspól­nego z prawdą mają słowa spi­sane przez Sta­ni­sława Wor­cella. Po raz kolejny w swej wie­lo­wie­ko­wej histo­rii los połą­czył Węgry i Polskę.…

Read More

Sałatka ponad wszystko

Sałatka ponad wszystko

Na przy­kła­dzie wia­do­mo­ści tele­wi­zyj­nych z dnia 18 grud­nia można bar­dzo wyraź­nie zauwa­żyć, jak media robią wodę z mózgów widzów. Trzeba zro­zu­mieć pod­sta­wową rzecz – dzien­ni­ka­rze nie są w sta­nie zbyt sku­tecz­nie narzu­cić, co na dany temat mamy myśleć. Ale mogą zro­bić coś innego – wybrać o czym mamy myśleć. Nie­po­żą­dane infor­ma­cje umie­rają przez przemilczenie.

Read More
1 2 3 12