Afera taśmowa– następstwem rząd PiS i KNP?

Afera taśmowa– następstwem rząd PiS i KNP?

W ponie­dział­ko­wym „Wprost” udo­stęp­nione zostały zapisy roz­mów doty­czą­cych kon­tro­wer­syj­nych decy­zji podej­mo­wa­nych na naj­wyż­szych szcze­blach wła­dzy, z pomi­nię­ciem poin­for­mo­wa­nia o nich opi­nii publicz­nej. De facto dzia­łań nie­kon­sty­tu­cyj­nych, bowiem ustawa zasad­ni­cza okre­śla, że bank cen­tralny jest cał­ko­wi­cie nie­za­leżny od rządu. Oprócz tego nagrane zostały zapisy roz­mowy mię­dzy mini­strami Para­fia­no­wi­czem i Nowa­kiem, na temat bada­nia przez  skar­bówkę  nie­pra­wi­dło­wo­ści w dekla­ra­cji podat­ko­wej firmy żony mini­stra Nowaka.

Read More

Rozbiory Ukrainy– czy to dobry pomysł?

Rozbiory Ukrainy– czy to dobry pomysł?

Do pol­skiego amba­sa­dora w Rosji wpły­nęło pismo, w któ­rym wice­prze­wod­ni­czący Dumy Rosji pro­po­nuje Pol­sce wspólny roz­biór Ukra­iny i przy­łą­cze­nie wraz z Rumu­nią i Węgrami przed­wo­jen­nych ziem tych państw, obec­nie leżą­cych w gra­ni­cach Ukra­iny, poprzez

Read More