Rozbrojony naród

Rozbrojony naród

Głos zwo­len­ni­ków posia­da­nia przez oby­wa­teli broni powoli prze­bija się do głów­nego nurtu poli­tyki.  W walkę o umoż­li­wie­nie Pola­kom prawa do obrony przed napast­ni­kiem zaan­ga­żo­wał się Ruch Oby­wa­tel­ski Miło­śni­ków Broni. W ich pro­jek­cie, każdy pra­wo­rządny oby­wa­tel będzie mieć prawo do posia­da­nia we wła­snym domu strzelby. Nasz kraj bar­dzo ucier­piał przez PRL, rów­nież men­tal­nie. Komu­ni­stom udało się wmó­wić spo­łe­czeń­stwu, że broń powinni posia­dać funk­cjo­na­riu­sze pań­stwowi, co zagwa­ran­tuje Pola­kom bez­pie­czeń­stwo, rozu­miane jako bez­pie­czeń­stwo publiczne. Wła­dza, którą przy­nio­sły rosyjskie…

Read More

Popcornu i meczy!

Popcornu i meczy!

Sport ma w sobie coś urze­ka­ją­cego, co pozwala zdy­stan­so­wać się od poli­tyki, poglą­dów, wszel­kich innych róż­nic i wspól­nie kibi­co­wać uko­cha­nej dru­ży­nie. Także w powszech­nej świa­do­mo­ści jest on ide­ali­zo­wany jako dys­cy­plina w któ­rej obo­wią­zują zasady fair-play i wygrywa ten, kto jest lep­szy. Można nazwać to nawet wiarą, gdyż co rusz oka­zuje się, że dla róż­nego rodzaju fede­ra­cji, nie­za­leż­nie od dys­cy­pliny spor­to­wej, “są równi i rów­niejsi”. O tym, jak ważny dla spo­łe­czeństw jest sport, wie­dzieli już starożytni…

Read More

Sojusz odsłoni karty

Sojusz odsłoni karty

Wyda­rze­nie dużo mniej medialne niż spek­ta­ku­larne zestrze­le­nie male­zyj­skiego boeinga nad wschod­nią Ukra­iną, czy też ostat­nia wizyta pre­zy­denta Obamy w Pol­sce. Jed­nak to wła­śnie w New­port, w Walii zapadną decy­zje, które wyzna­czą kie­runki naszej poli­tyki mię­dzy­na­ro­do­wej na naj­bliż­sze lata. Jak pod­kre­ślił Sekre­tarz Gene­ralny NATO, Anders Fogh Rasmus­sen, „klu­czowy dla Soju­szu szczyt nie mógł wypaść w bar­dziej klu­czo­wym momen­cie”. Póź­niej roz­wi­nął swoją wypo­wiedź, cho­dziło mu przede wszyst­kim o wschod­nie rubieże Soju­szu – Ukra­inę oraz połu­dniowe, czyli Państwo…

Read More

Zaszczyty przykryją bezsilność?

Zaszczyty przykryją bezsilność?

W latach 90-tych XXw. w Rosji nie­zwy­kłą popu­lar­ność zdo­było powie­dze­nie “Kurica – nie ptica, Pol­sza – nie zagra­nica”, czyli “Kura — nie ptak, Pol­ska — nie zagra­nica”.  Odda­wało ono nastroje więk­szo­ści Rosjan, zna­ją­cych poten­cjał kraju, który przez dobre pół wieku rywa­li­zo­wał z USA o wpływy nad świa­tem jak równy z równym.

Read More

Wojna na Ukrainie — pytania i odpowiedzi

Wojna na Ukrainie — pytania i odpowiedzi

W gąsz­czu medial­nych donie­sień z Ukra­iny ciężko jest dojść do tego, co jest kłam­stwem, co pół­prawdą, a co prze­kła­ma­niem bądź w naj­lep­szym razie plotką. Poniż­sza lista zagad­nień ma za zada­nie nie­jako pod­su­mo­wać zebrane infor­ma­cje na temat tego konfliktu.

Read More

Macierewicz doprowadził do pojednania lewicy

Macierewicz doprowadził do pojednania lewicy

W ostat­nim cza­sie poli­tycy Two­jego Ruchu i SLD prze­bili się do mediów dwiema ini­cja­ty­wami. Pierw­szą z nich było zako­pa­nie topora wojen­nego i dekla­ra­cja ści­słej współ­pracy przy akcjach poli­tycz­nych, zwią­za­nych z aferą taśmową. Kolejną taką ini­cja­tywą jest wnio­sek obu par­tii o powo­ła­nie komi­sji śled­czej ws. Anto­niego Macie­re­wi­cza. Tylko czy ten ruch im się opłaci ?

Read More

Unijny zamek z piasku

Unijny zamek z piasku

Przy­zwy­cza­ili­śmy się do poka­zy­wa­nych co rusz w mediach unij­nych absur­dów — czy to zakazu dys­try­bu­cji papie­ro­sów men­to­lo­wych czy uży­wa­nia cyna­monu. Obec­nie media nagło­śniają sprawę kon­ser­wa­tora zabyt­ków, który nie mogąc zna­leźć pracy zgło­sił się do UE o dofi­nan­so­wa­nie firmy, która będzie budo­wać zamki z pia­sku. Ku jego zasko­cze­niu(!) wnio­sek uzy­skał akcep­ta­cję, zaś sam budow­ni­czy 40 tys. złotych.

Read More
1 2