Co w tym roku obiecują nam politycy w wyborach samorządowych?

Co w tym roku obiecują nam politycy w wyborach samorządowych?

Wybory samo­rzą­dowe nad­cią­gają. Prze­cho­dząc tylko z domu do sklepu dosta­jemy tysiące ulo­tek, a kolejne tysiące wla­tują nam w twarz (gdy jest na zawietrzną). Słupy, ogro­dze­nia, ściany, auto­busy — wszystko dookoła jest równo wyta­pe­to­wane podo­bi­znami poli­ty­ków, co potrafi dopro­wa­dzić do uczu­cia moc­nego zde­ner­wo­wa­nia. Skoro każdy i tak prze­żył zde­rze­nie z denną ulotką, warto przejść do tematu ich zawartości.

Read More

Słowo “Murzyn” jest obraźliwe, czyli o tolerancji dla czarnoskórych słów kilka

Słowo “Murzyn” jest obraźliwe, czyli o tolerancji dla czarnoskórych słów kilka

W inter­ne­cie możemy mówić co chcemy, ale czy wszyst­kie wypo­wie­dzi są dobre? Codzien­nie jeste­śmy ata­ko­wani prze­róż­nymi infor­ma­cjami. Skoro czy­tasz tekst na tym por­talu, to pew­nie wiesz, że dobie­ra­nie odpo­wied­nich infor­ma­cji jest bar­dzo istotne w kie­ro­wa­niu spo­łe­czeń­stwem. Dla­tego ja chciał­bym przed­sta­wić swój pogląd na temat jed­nej z poru­sza­nych nie­raz kwe­stii – sto­sunku do czarnoskórych.

Read More