Polacy brzydzą się polityką

Polacy brzydzą się polityką

Coraz mniej Pola­ków na bie­żąco śle­dzi roz­wój życia poli­tycz­nego w naszym kraju – nie czy­tamy gazet, nie roz­ma­wiamy, a wresz­cie – nie cho­dzimy na wybory . Co kryje się za spad­kiem zain­te­re­so­wa­nia sferą publiczną? Brak czasu, zwąt­pie­nie w uczci­wość poli­ty­ków, a może zwy­kła igno­ran­cja? Odpo­wiedź może zaskoczyć.

Read More

Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

W obli­czu agre­sji wojsk rosyj­skich na wschod­nie rubieże Ukra­iny, budo­wa­nie sil­nej współ­pracy zaata­ko­wa­nego kraju z Unią Euro­pej­ską stało się jed­nym z waż­niej­szych tema­tów podej­mo­wa­nych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pomi­ja­jąc zasad­ność współ­pracy na osi Bruk­sela– Kijów, warto zadać sobie ele­men­tarne pyta­nie – czy mariaż Unii z Ukra­iną nie okaże się być przy­pad­kiem fatal­nym mezaliansem?

Read More