Gestapo — przypadkowa zbieranina sadystów, czy zbrodnicza machina?

Gestapo — przypadkowa zbieranina sadystów, czy zbrodnicza machina?

Tajna Poli­cja Pań­stwowa (Gestapo) jest nie­wąt­pli­wie jedną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i znie­na­wi­dzo­nych insty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­nego III Rze­szy. For­ma­cja ta dopu­ściła się nie­wy­obra­żal­nych zbrodni, ale jej dzia­łal­ność do tej pory jest nie­ja­sna dla wielu osób.

Read More

Tusk prezydentem Unii Europejskiej – co to właściwie znaczy?

Tusk prezydentem Unii Europejskiej – co to właściwie znaczy?

30 sierp­nia bie­żą­cego roku na spe­cjal­nym szczy­cie UE, Donald Tusk został wybrany na przy­szłego prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej. Cała Pol­ska świę­to­wała suk­ces pol­skiego pre­miera, tele­wi­zja huczała, Plat­forma ska­kała. W końcu Nas doce­niono poza naszymi gra­ni­cami! Posła­li­śmy naszego czło­wieka  na naj­wyż­sze unijne sta­no­wi­sko. Pre­mier Tusk został pre­zy­den­tem Unii Europejskiej!

Read More

Zwycięstwo bez wisienki na torcie

Zwycięstwo bez wisienki na torcie

Kam­pa­nia wybor­cza do samo­rządu roz­pocz­nie się już 27 sierp­nia. Mimo wyraź­nej prze­wagi PiS w son­da­żach,  nie ma szans na poko­na­nie PO w metro­po­liach. Duże mia­sta, zamie­nione przez PO w istne twier­dze dzięki soju­szom z lokal­nymi wło­da­rzami takimi jak np. pre­zy­dent Dut­kie­wicz we Wro­cła­wiu, pozo­staną nie­wzru­szone i będą stać ością w gar­dle naj­więk­szej par­tii opozycyjnej.

Read More

Platforma Obywatelska strzeliła samobója

Platforma Obywatelska strzeliła samobója

Na początku sierp­nia PiS zapre­zen­to­wał pla­kat swo­jej nowej kam­pa­nii, na któ­rym widać komicz­nie wyglą­da­jące twa­rze kilku osób z obec­nego rządu — pre­miera Donalda Tuska, wice­pre­mier Elż­biety Bień­kow­skiej i dwóch ministrów-bohaterów afery taśmo­wej – MSW Bar­tło­mieja Sien­kie­wi­cza i MSZ Rado­sława Sikorskiego.

Read More

Co Polska powinna zrobić w obecnej sytuacji geopolitycznej?

Co Polska powinna zrobić w obecnej sytuacji geopolitycznej?

I my też wiemy świet­nie, że dziś Gru­zja, jutro Ukra­ina, poju­trze Pań­stwa Bał­tyc­kie, a póź­niej może i czas na mój kraj, na Pol­skę! Śp. pre­zy­dent Lech Kaczyń­ski tymi oto sło­wami wypo­wie­dzia­nymi w 2008 roku, zapo­wie­dział agre­sywną poli­tykę Kremla. Miał rację. Dziś Ukra­ina stoi przed moż­li­wo­ścią inwa­zji Rosji. Jeśli tak się sta­nie, w bar­dzo szyb­kim cza­sie Esto­nia, Łotwa i Litwa znów wrócą w orbitę upa­da­ją­cego Impe­rium Rosyjskiego.

Read More

uefa potwierdza — futbol nie jest najważniejszy

uefa potwierdza — futbol nie jest najważniejszy

Jest 30 lipca, data pierw­szego meczu Cel­tic Glas­gow – Legia War­szawa. Przed spo­tka­niem myślę sobie – może Legii uda się spra­wić nie­spo­dziankę, ale bio­rąc pod uwagę pierw­szy mecz sto­łecz­nego zespołu z St. Patrick’s i to, że Cel­tic to zespół, który już dwa lata z rzędu gra w fazie gru­po­wej Ligi Mistrzów – szansę na korzystny rezul­tat oce­nia­łem na niewielkie.

Read More
1 2 3 4