Sztafety Ochronne ostatecznie zawiodły Hitlera

Sztafety Ochronne ostatecznie zawiodły Hitlera

Szta­fety Ochronne (SS) były powstałą w 1925 roku for­ma­cją, która miała skła­dać się z naj­wier­niej­szych ludzi Hitlera i sta­no­wić kon­ku­ren­cję dla coraz bar­dziej nie­po­kor­nych wzglę­dem Füh­rera Oddzia­łów Sztur­mo­wych (SA).

Read More

Rząd Donalda Tuska może przetrwać również aferę taśmową

Rząd Donalda Tuska może przetrwać również aferę taśmową

Od połowy czerwca na pol­skiej sce­nie poli­tycz­nej nie ma w zasa­dzie dnia, by z ust komen­tu­ją­cych wyda­rze­nia dzien­ni­ka­rzy i poli­ty­ków nie padło zda­nie na temat  tzw. afery taśmo­wej. Przez kilka dni wyda­wało się nawet, że publi­ka­cja nagrań obna­ża­ją­cych kulisy rzą­dów koali­cji POPSL dopro­wa­dzi do dymi­sji rządu i przed­ter­mi­no­wych wyborów.

Read More

Niska frekwencja w eurowyborach… i bardzo dobrze!

Niska frekwencja w eurowyborach… i bardzo dobrze!

Do napi­sa­nia tego felie­tonu zain­spi­ro­wały mnie komen­ta­rze Pola­ków, któ­rzy narze­kają na niską fre­kwen­cję w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Poja­wiają się głosy typu  „Tylko co czwarty upraw­niony do gło­so­wa­nia poszedł do urny! Wybory nie powinny być ważne!”, albo „prze­cież wystar­czy tylko pójść do obwo­do­wej komi­sji, która z reguły jest bli­sko miej­sca zamiesz­ka­nia i posta­wić krzy­żyk przy wybra­nym nazwi­sku!”, „ludzie powinni trak­to­wać to jako obo­wią­zek obywatelski”.

Read More

Eurosceptycyzm — głupota, czy zdroworozsądkowe myślenie?

Eurosceptycyzm — głupota, czy zdroworozsądkowe myślenie?

Pod­czas nie­daw­nej  kon­wen­cji  koali­cji Europy Plus Twój Ruch głos zabrał były pre­zy­dent RP Alek­san­der Kwa­śniew­ski. Zachę­ca­jąc do gło­so­wa­nia w euro­wy­bo­rach na kan­dy­da­tów z tej listy, uży­wał mię­dzy innymi takiego argu­mentu, iż są to: „osoby, które są zde­kla­ro­wa­nymi Euro­pej­czy­kami, w takim wła­śnie rozu­mie­niu wię­cej inte­gra­cji, wię­cej otwar­cia Europy, wię­cej roz­sze­rze­nia, więk­sze poczu­cie naszej europejskości”.

Read More

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Moż­li­wość uczest­nic­twa w kano­ni­za­cji Jana Pawła II I Jana XXIII w Rzy­mie to nie­zwy­kłe prze­ży­cie. Jed­nak dosta­nie się na plac św. Pio­tra w tym dniu sta­no­wiło nie lada wyczyn. Jak to wyglą­dało z punktu widze­nia będą­cego w cen­trum wyda­rzeń piel­grzyma? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia mojej rela­cji, która jak zazna­czam, zawiera moje wła­sne prze­ży­cia i spo­strze­że­nia – to jak wszystko wyglą­dało ofi­cjal­nie, zapewne Pań­stwo widzieli już w tele­wi­zji, bądź sły­szeli w radiu.

Read More

Relacja z obchodów IV rocznicy tragedii smoleńskiej w Warszawie

Relacja z obchodów IV rocznicy tragedii smoleńskiej w Warszawie

Na począ­tek dodam małe zastrze­że­nie – rela­cja będzie obej­mo­wać wyda­rze­nia, które miały miej­sce od godziny 15:30 (wtedy poja­wi­łem się na miej­scu), mimo że obchody  4 rocz­nicy tra­ge­dii smo­leń­skiej w War­sza­wie trwały już od godzin porannych.

Read More
1 2 3 4