Kierunek Europa — relacja z debaty z udziałem kandydatów do europarlamentu

Kierunek Europa — relacja z debaty z udziałem kandydatów do europarlamentu

Dwa dni temu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim odbyła się debata pt. „Kie­ru­nek Europa”, współ­or­ga­ni­zo­wana przez Insty­tut Nauk Poli­tycz­nych UW, Koło Naukowe „Ars Poli­tica” oraz Michała Kur­skiego, ze Sztabu Wybor­czego Woj­cie­cha Olej­ni­czaka. Wśród pre­le­gen­tów zna­leźli się kan­dy­daci do Par­la­mentu Europejskiego:

Read More
1 2 3 4