Czemu wolnościowcy chcą sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach?

Czemu wolnościowcy chcą sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach?

Nie­dawno w tak zwa­nym śro­do­wi­sku wol­no­ścio­wym zawrzało, a wszystko przez zakaz sprze­daży tzw. śmie­cio­wej żyw­no­ści w pol­skich szko­łach. Prze­ciw­nicy tego pomy­słu z posłem Kon­gresu Nowej Pra­wicy Prze­my­sła­wem Wiple­rem na czele (który jako jedyny gło­so­wał prze­ciw pro­jek­towi) argu­men­to­wali, że jest to ogra­ni­cza­nie naszej wol­no­ści, inge­ren­cja pań­stwa w wycho­wa­nie dzieci czy też prze­śmiew­czo mówili, że to ustawa zno­sząca otyłość.

Read More

Polskie szkolnictwo z perspektywy ucznia

Polskie szkolnictwo z perspektywy ucznia

Ten tekst piszę przede wszyst­kim z per­spek­tywy ucznia i wła­snego doświad­cze­nia. Nie ma co się oszu­ki­wać, że stan pol­skiego szkol­nic­twa jest ide­alny. Zasad­ni­czo więk­szych zastrze­żeń nie można mieć tylko do pod­sta­wówki, acz rów­nież tam mini­ster­stwo nie zasto­so­wało się do zasady “po pierw­sze nie szko­dzić”, wpro­wa­dza­jąc swoje “genialne” pomy­sły bez kon­sul­ta­cji i namy­słu jakie będą tego konsekwencje.

Read More

Podejście Polskich Partii Politycznych do kwestii gospodarczych

Podejście Polskich Partii Politycznych do kwestii gospodarczych

Kwe­stia podat­ków jest jedną z istot­niej­szych, o ile nie naj­istot­niej­szą kwe­stią w poli­tyce. Doty­czy ona wła­ści­wie wszyst­kich oby­wa­teli, nie­za­leż­nie od poglą­dów poli­tycz­nych, czy świa­to­po­glą­do­wych. Zmiany w tej kwe­stii odczu­wamy też wszy­scy nie­za­leż­nie od tego czy o tym wiemy, czy nie. Warto zatem zain­te­re­so­wać się tym, co w tej dzie­dzi­nie pro­po­nują nam politycy.

Read More