Co w tym roku obiecują nam politycy w wyborach samorządowych?

Wybory samo­rzą­dowe nad­cią­gają. Prze­cho­dząc tylko z domu do sklepu dosta­jemy tysiące ulo­tek, a kolejne tysiące wla­tują nam w twarz (gdy jest na zawietrzną). Słupy, ogro­dze­nia, ściany, auto­busy — wszystko dookoła jest równo wyta­pe­to­wane podo­bi­znami poli­ty­ków, co potrafi dopro­wa­dzić do uczu­cia moc­nego zde­ner­wo­wa­nia. Skoro każdy i tak prze­żył zde­rze­nie z denną ulotką, warto przejść do tematu ich zawartości.

W tego­rocz­nym wybo­rach poli­tycy ofe­rują nam twier­dzą, że staną na gło­wie, żeby tylko nam zro­bić dobrze. Trudny wybór jak co roku. Pisząc ten arty­kuł chcia­łem Wam w sumie stre­ścić ofertę przy­naj­mniej kilku par­tii czy osób, lecz po przej­rze­niu róż­nych mate­ria­łów z kilku miast jestem na tyle zała­many, że ciężko mi komen­to­wać taki zbiór fra­ze­sów. Głu­pota sze­rzy się wszę­dzie, cóż poradzić.

Należy zwró­cić szcze­gólną uwagę na to, że nadal jeste­śmy odcią­gani od fak­tów bar­dzo waż­nych. Wszy­scy ofe­rują: pracę, chod­niki, gołę­bie, śmiet­niki… Tylko skąd i za co? Jak można powie­dzieć, że coś zbu­dują nie zna­jąc ile mają pie­nię­dzy, a co naj­waż­niej­sze ile jest zapożyczone.

Dla tych co nie mają czasu dzielę się próbką tego­rocz­nej oferty polityków:

Agnieszka Rupniewska

Zain­tere­sował Cię arty­kuł? Polub pro­fil Realpoli­tik.PL na Face­booku, aby dowiady­wać się na bie­żąco o doda­wa­nych przez nas treściach : )

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.

Komen­ta­rze