Dwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej | Recenzja

Dwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej | Recenzja

Pol­ska i Węgry to dwa nie­zwy­kle spe­cy­ficzne kraje. Mimo zupeł­nie innego pocho­dze­nia, (Polacy wywo­dzą się z ludów indo­eu­ro­pej­skich posłu­gu­ją­cych się języ­kami sło­wiań­skimi, Węgrzy zaś wywo­dzą się z grupy naro­dów ugro­fiń­skich) łączy nas wiele wspól­nych cech, jak rów­nież histo­ria. Ponad 1000-letnia już koeg­zy­sten­cja Pola­ków i Węgrów w Euro­pie Środ­ko­wej sta­nowi jeden z więk­szych ewe­ne­men­tów na skalę świa­tową. Dla­tego, bar­dzo cie­szy wydany nie­dawno album doty­czący wspól­nych losów wska­za­nych naro­dów “Dwa wie­ku­iste dęby. Dzieje przy­jaźni polsko-węgierskiej”. Czego możemy…

Read More

Polsko-węgierska krew roku 1956

Polsko-węgierska krew roku 1956

Tekst powstał z oka­zji Dnia Przy­jaźni Polsko-Węgierskiej obcho­dzo­nego corocz­nie 23 marca. “Węgry i Pol­ska to dwa wie­ku­iste dęby. Każdy z nich wystrze­lił pniem osob­nym i odręb­nym, ale ich korze­nie, sze­roko roz­ło­żone pod powierzch­nią ziemi, splą­tały się i zra­stały nie­wi­docz­nie. Stąd byt i czer­stwość jed­nego jest dru­giego warun­kiem życia i zdro­wia”. Rok 1956 poka­zuje jak wiele wspól­nego z prawdą mają słowa spi­sane przez Sta­ni­sława Wor­cella. Po raz kolejny w swej wie­lo­wie­ko­wej histo­rii los połą­czył Węgry i Polskę.…

Read More

Królów dwóch — Węgry za panowania Władysława Warneńczyka

Królów dwóch — Węgry za panowania Władysława Warneńczyka

Wła­dy­sław III War­neń­czyk pozo­staje dla Pola­ków dziś kró­lem dość ano­ni­mo­wym. Jeżeli już cokol­wiek o nim sły­sze­li­śmy to, że nie­szczę­śli­wie poległ pod Warną, w walce z turecką nawałą (choć są i tacy, któ­rzy twier­dzą, iż wcale nie poległ, a udał się na kurację/pielgrzymkę na Maderę). Nie­wielu wie, iż będąc kró­lem pol­skim, nigdy nie koro­no­wano go na Wiel­kiego Księ­cia Litew­skiego i do ostat­nich swych dni tytu­ło­wał się jedy­nie jako „naj­wyż­szy książę Litwy”. Jed­nak skąd w ogóle wziął…

Read More

Gestapo — przypadkowa zbieranina sadystów, czy zbrodnicza machina?

Gestapo — przypadkowa zbieranina sadystów, czy zbrodnicza machina?

Tajna Poli­cja Pań­stwowa (Gestapo) jest nie­wąt­pli­wie jedną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i znie­na­wi­dzo­nych insty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­nego III Rze­szy. For­ma­cja ta dopu­ściła się nie­wy­obra­żal­nych zbrodni, ale jej dzia­łal­ność do tej pory jest nie­ja­sna dla wielu osób.

Read More

Sztafety Ochronne ostatecznie zawiodły Hitlera

Sztafety Ochronne ostatecznie zawiodły Hitlera

Szta­fety Ochronne (SS) były powstałą w 1925 roku for­ma­cją, która miała skła­dać się z naj­wier­niej­szych ludzi Hitlera i sta­no­wić kon­ku­ren­cję dla coraz bar­dziej nie­po­kor­nych wzglę­dem Füh­rera Oddzia­łów Sztur­mo­wych (SA).

Read More

Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Ostat­nimi czasy opi­nia publiczna bom­bar­do­wana jest infor­ma­cjami o izra­el­skiej inter­wen­cji w Stre­fie Gazy i jej krwa­wym żni­wem. Ten swo­isty pokaz neo-barbarzyństwa z jed­nej strony prze­raża, ale zmu­sza także do głęb­szej reflek­sji na temat — dla­czego wła­ści­wie mamy do czy­nie­nia z tak poważną eska­la­cją prze­mocy w tam­tym regionie?

Read More

Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków

Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków

Arty­kuł powstał z oka­zji Dnia Przy­jaźni Polsko-Węgierskiej, obcho­dzo­nego każ­dego roku 23 marca. Na pierw­szy rzut oka można stwier­dzić, że Pol­ska i Węgry nie mają ze sobą wiele wspól­nego. Pocho­dzimy z innej grupy ludów, przez co mówimy w języ­kach w zupeł­no­ści do sie­bie nie podob­nych. Przez długi okres dzie­li­li­śmy ze sobą także wspólną gra­nicę, co może suge­ro­wać, że wiele razy docho­dziło mię­dzy nami do kon­flik­tów – nic bar­dziej myl­nego. Gra­nica pomię­dzy Pol­ską, a Węgrami była jedną z…

Read More
1 2