Kierunek Europa — relacja z debaty z udziałem kandydatów do europarlamentu

Dwa dni temu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim odbyła się debata pt. „Kie­ru­nek Europa”, współ­or­ga­ni­zo­wana przez Insty­tut Nauk Poli­tycz­nych UW, Koło Naukowe „Ars Poli­tica” oraz Michała Kur­skiego, ze Sztabu Wybor­czego Woj­cie­cha Olej­ni­czaka. Wśród pre­le­gen­tów zna­leźli się kan­dy­daci do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: Julia Pitera (PO), Krzysz­tof Bosak (Ruch Naro­dowy), Ryszard Kalisz (Europa Plus Twój Ruch), Zdzi­sław Kra­sno­dęb­ski (PiS), Jacek Kur­ski (Soli­darna Pol­ska) i Woj­ciech Olej­ni­czak (SLD). Mode­ra­to­rami dys­ku­sji byli:  dr hab. Ewa Mar­ci­niak z INP UW oraz redak­tor tygo­dnika „Poli­tyka” Jacek Żakowski.

Debata została podzie­lona na trzy rundy, każdą z nich roz­po­czy­nała dr hab. Ewa Mar­ci­niak, wpro­wa­dza­jąc w tema­tykę danej kwe­stii i zada­jąc odno­śnie niej pyta­nia, po czym każdy z kan­dy­da­tów kolejno odpo­wia­dał przez 3 minuty, a póź­niej był jesz­cze czas na 1 minu­towe ripo­sty. Nad nie prze­kra­cza­niem czasu wypo­wie­dzi przez pre­le­gen­tów czu­wał redak­tor Żakowski.

Poru­szane tematy doty­czyły mię­dzy innymi bilansu korzy­ści i strat Pol­ski z człon­ko­stwa w Unii Euro­pej­skiej, roli euro­po­słów (jacy to powinni być ludzie, czym powinnni się zaj­mo­wać w PE), czy przy­szłość Europy i miej­sca, jakie powinna zaj­mo­wać w niej Polska.

Woj­ciech Olej­ni­czak w jed­nej ze swo­ich wypo­wie­dzi pod­kre­śl­lił, że 30% decy­zji  podej­mo­wa­nych przez Par­la­ment Euro­pej­ski  nas doty­czy i są to te naj­waż­niej­sze sprawy.  Jako naj­więk­szą korzyść z naszego człon­ko­stwa w UE wymie­nił to, iż zmie­ni­li­śmy się jako Polacy. Chwa­lił euro­pej­skie stan­dardy, które popra­wiają wiele sfer życia w Pol­sce. Wyra­ził jed­nak zanie­po­ko­je­nie rosną­cym roz­war­stwie­niem spo­łecz­nym w Pol­sce – zarówno doty­czą­cym osób, jak i przed­się­biorstw, samo­rzą­dów, regio­nów. Stąd szansą, według Woj­cie­cha Olej­ni­czaka,  są pie­nią­dze z  Fun­du­szu Spój­no­ści UE.

Julia Pitera mówiła o  zmia­nach stan­dardu życia , do jakich doszło w Pol­sce w ciągu ostat­nich kilku lat. Dzięki człon­ko­stwu w UE, według Pani poseł, tra­cimy „kom­pleks gor­szo­ści”, który „mie­li­śmy przez całe lata”. Bro­niła strefy euro – kry­zys eko­no­miczny nie zaczął się od strefy euro tylko od Sta­nów Zjed­no­czo­nych, od pro­ble­mów z kre­dy­tami hipo­tecz­nymi i insty­tu­cjami finan­so­wymi w Sta­nach. Stwier­dziła też, że zna­cząca więk­szość ludzi zaj­mu­ją­cych się poli­tyką robi to w celu roz­wi­ja­nia Pol­ski, roz­wi­ja­nia Europy.

Ryszard Kalisz powie­dział, że Pol­ska nie­stety stała się w Euro­pie kra­jem usłu­go­wym, poda­jąc przy­kład – my przy­kła­dowo pro­du­ku­jemy sie­dze­nia do samo­cho­dow wszyst­kich nie­miec­kich, ale nie pro­du­ku­jemy pol­skiej marki samo­cho­dów. Wyra­ził ubo­le­wa­nie, że wszy­scy inni pre­le­genci (poza Woj­cie­chem Olej­ni­cza­kiem), trak­tują UE jako zwią­zek państw, gdzie każde z nich reali­zuje swoje inte­resy naro­dowe. Tym­cza­sem naj­waż­niej­szy jest, zda­niem Pana Kali­sza, OBYWATELcho­dzi o to, by każdy oby­wa­tel Pol­ski miał takie same prawa jak każdy inny oby­wa­tel UE.

Pro­fe­sor Kra­sno­dęb­ski zauwa­żył, że nie powin­ni­śmy się inte­re­so­wać tylko rela­cjami Pol­ska – UE, ale rela­cjami Pol­ski z kon­kret­nymi pań­stwami. Odwo­łał się także do wypo­wie­dzi Pani Julii Pitery – Nasz sto­su­nek do Europy  wynika z naszych kom­plek­sów. A tym­cza­sem żad­nych kom­plek­sów mieć nie powin­ni­śmy. Pod­kre­ślał, że musimy wyzbyć się tego duali­stycz­nego myśle­nia, że tam jest Europa, a tu jest Pol­ska.

Jacek Kur­ski pod­kre­ślił zna­cze­nie Real­po­li­tik w naszych rela­cjach z UEnie jest ważne, czy nas kochają, czy nie, tylko jaki realny inte­res jest w sta­nie zała­twić nasz rząd. Par­la­ment euro­pej­ski to jest jed­nak cały czas walka rzą­dów. Jako przy­kład zała­twia­nia tych inte­re­sów, porów­nał bilans trzech pre­zy­den­cji UE – Nie­miec, Fran­cji i Pol­ski. Zda­niem euro­po­sła, Niemcy w cza­sie swo­jej pre­zy­den­cji „prze­pchnęły” korzystny dla sie­bie Trak­tat Lizboń­ski, Fran­cja pod­czas swo­jej pakiet kli­ma­tyczny, a Pol­ska nic. Zazna­czał, że Pol­ska musi bro­nić także swo­ich inte­re­sów, bo obec­nie coraz wię­cej czyn­ni­ków zaczyna prze­wa­żać w stronę ujem­nego bilansu rela­cji Pol­ska – UE, takich jak nie­wy­ko­rzy­stane szanse z gazem łup­ko­wym, upa­dek pol­skich cukrowni i cemen­towni, pakiet kli­ma­tyczny, czy zakaz sprze­daży papie­ro­sów slim i tra­dy­cyj­nych żarówek.

Krzysz­tof Bosak przed­sta­wiał punk­towo, postu­laty Naro­dow­ców w sto­sunku do Unii Euro­pej­skiej. Powie­dział, że widzi także korzy­ści z człon­ko­stwa Pol­ski w UESwo­boda poru­sza­nia się jest korzystna, przy­naj­mniej dopóki nie jeste­śmy kra­jem atrak­cyj­nym dla ama­to­rów swiad­czeń spo­łecz­nych, z róż­nych kon­ty­nen­tów, innych niż Europa. Skry­ty­ko­wał regu­la­cje unijne, które utrud­niają pań­stwu pol­skiemu pro­wa­dze­nie wła­snej poli­tyki gospo­dar­czej,  takie jak poli­tyka anty­mo­no­po­lowa UE, czy zakaz udzie­la­nia pomocy publicz­nej przed­się­bior­com. Punk­to­wał nie­ko­rzystny dla Pol­ski pakiet kli­ma­tycz­nych. W jed­nej z ostat­nich wypo­wie­dzi zazna­czył, że stan­dardy euro­pej­skie, o któ­rych mówił Woj­ciech Olej­ni­czak, nie zawsze są korzystne dla Polski.

 

 

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.
Author Image

Adam Stan­kie­wicz

Stu­dent czwar­tego roku bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­nego na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Repre­zen­tuje poglądy konserwatywno-liberalne. Zga­dza się z twier­dze­niem, że prawda nie leży pośrodku, tylko leży tam, gdzie leży.

Komen­ta­rze