O nas

Jeste­śmy mło­dymi ludźmi, któ­rzy na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość patrzą nie nakła­da­jąc kla­pek na oczy. Śle­dzimy bie­żące wyda­rze­nia w Pol­sce i na świe­cie, inte­re­su­jemy się poli­tyką i histo­rią. Na tym por­talu chcemy dzie­lić się z Wami naszymi prze­my­śle­niami w tych dziedzinach.

Sta­ramy się przed­sta­wiać rze­czy­wi­stość po pro­stu taką, jaką ona jest. Jako twórcy tego por­talu nie ukry­wamy swo­ich pra­wi­co­wych poglą­dów, jed­nak jeste­śmy także otwarci na gosz­cze­nie na naszych łamach osób o wraż­li­wo­ści lewi­co­wej — dys­ku­sji nigdy za wiele.

Liczymy na dia­log z Wami, zatem komen­tuj­cie, pisz­cie do nas, mów­cie co uwa­ża­cie o poru­sza­nych przez nas spra­wach. Jeste­śmy także otwarci na współ­pracę, w tym celu pro­simy o kon­takt na redak­cyjny adres e-mail.

Mamy nadzieję, że będzie­cie tutaj czę­sto zaglądać:)

Pozdra­wiamy,                                                                                                                                                                               Zespół Realpolitik