O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

Do czego potrzebna jest nam dziś armia? Na posta­wione w ten spo­sób pyta­nie można udzie­lić odpo­wie­dzi, wymie­nia­jąc poszcze­gólne obszary, w któ­rych armia Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej  reali­zo­wa­łaby potrzeby bez­pie­czeń­stwa kraju lub udzie­lić odpo­wie­dzi zgoła innej

Read More

Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków

Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków

Arty­kuł powstał z oka­zji Dnia Przy­jaźni Polsko-Węgierskiej, obcho­dzo­nego każ­dego roku 23 marca. Na pierw­szy rzut oka można stwier­dzić, że Pol­ska i Węgry nie mają ze sobą wiele wspól­nego. Pocho­dzimy z innej grupy ludów, przez co mówimy w języ­kach w zupeł­no­ści do sie­bie nie podob­nych. Przez długi okres dzie­li­li­śmy ze sobą także wspólną gra­nicę, co może suge­ro­wać, że wiele razy docho­dziło mię­dzy nami do kon­flik­tów – nic bar­dziej myl­nego. Gra­nica pomię­dzy Pol­ską, a Węgrami była jedną z…

Read More
1 10 11 12