Co w tym roku obiecują nam politycy w wyborach samorządowych?

Co w tym roku obiecują nam politycy w wyborach samorządowych?

Wybory samo­rzą­dowe nad­cią­gają. Prze­cho­dząc tylko z domu do sklepu dosta­jemy tysiące ulo­tek, a kolejne tysiące wla­tują nam w twarz (gdy jest na zawietrzną). Słupy, ogro­dze­nia, ściany, auto­busy — wszystko dookoła jest równo wyta­pe­to­wane podo­bi­znami poli­ty­ków, co potrafi dopro­wa­dzić do uczu­cia moc­nego zde­ner­wo­wa­nia. Skoro każdy i tak prze­żył zde­rze­nie z denną ulotką, warto przejść do tematu ich zawartości.

Read More

Czemu wolnościowcy chcą sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach?

Czemu wolnościowcy chcą sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach?

Nie­dawno w tak zwa­nym śro­do­wi­sku wol­no­ścio­wym zawrzało, a wszystko przez zakaz sprze­daży tzw. śmie­cio­wej żyw­no­ści w pol­skich szko­łach. Prze­ciw­nicy tego pomy­słu z posłem Kon­gresu Nowej Pra­wicy Prze­my­sła­wem Wiple­rem na czele (który jako jedyny gło­so­wał prze­ciw pro­jek­towi) argu­men­to­wali, że jest to ogra­ni­cza­nie naszej wol­no­ści, inge­ren­cja pań­stwa w wycho­wa­nie dzieci czy też prze­śmiew­czo mówili, że to ustawa zno­sząca otyłość.

Read More

Słowo “Murzyn” jest obraźliwe, czyli o tolerancji dla czarnoskórych słów kilka

Słowo “Murzyn” jest obraźliwe, czyli o tolerancji dla czarnoskórych słów kilka

W inter­ne­cie możemy mówić co chcemy, ale czy wszyst­kie wypo­wie­dzi są dobre? Codzien­nie jeste­śmy ata­ko­wani prze­róż­nymi infor­ma­cjami. Skoro czy­tasz tekst na tym por­talu, to pew­nie wiesz, że dobie­ra­nie odpo­wied­nich infor­ma­cji jest bar­dzo istotne w kie­ro­wa­niu spo­łe­czeń­stwem. Dla­tego ja chciał­bym przed­sta­wić swój pogląd na temat jed­nej z poru­sza­nych nie­raz kwe­stii – sto­sunku do czarnoskórych.

Read More

Bitcoin — z czym to się je?

Bitcoin — z czym to się je?

Czym wła­ści­wie jest bit­coin? Otóż naj­pro­ściej można by rzec, że walutą znacz­nie róż­niącą się od walut naro­do­wych takich jak: euro, dolar, czy funt. Zapewne każdy z nas chciałby móc wyko­nać  prze­lew z dowol­nego miej­sca na świe­cie, bez wycho­dze­nia z domu, a na doda­tek bez konta w banku (bez pła­ce­nia opłat za usługi ban­kowe). Powie­cie abs­trak­cja, ale to wła­śnie ofe­ruję nam bit­coin, jed­nak to jesz­cze nie koniec! Taka trans­ak­cja nie trwa­łaby kilka dni, jak to ma…

Read More

Rozbrojony naród

Rozbrojony naród

Głos zwo­len­ni­ków posia­da­nia przez oby­wa­teli broni powoli prze­bija się do głów­nego nurtu poli­tyki.  W walkę o umoż­li­wie­nie Pola­kom prawa do obrony przed napast­ni­kiem zaan­ga­żo­wał się Ruch Oby­wa­tel­ski Miło­śni­ków Broni. W ich pro­jek­cie, każdy pra­wo­rządny oby­wa­tel będzie mieć prawo do posia­da­nia we wła­snym domu strzelby. Nasz kraj bar­dzo ucier­piał przez PRL, rów­nież men­tal­nie. Komu­ni­stom udało się wmó­wić spo­łe­czeń­stwu, że broń powinni posia­dać funk­cjo­na­riu­sze pań­stwowi, co zagwa­ran­tuje Pola­kom bez­pie­czeń­stwo, rozu­miane jako bez­pie­czeń­stwo publiczne. Wła­dza, którą przy­nio­sły rosyjskie…

Read More

Popcornu i meczy!

Popcornu i meczy!

Sport ma w sobie coś urze­ka­ją­cego, co pozwala zdy­stan­so­wać się od poli­tyki, poglą­dów, wszel­kich innych róż­nic i wspól­nie kibi­co­wać uko­cha­nej dru­ży­nie. Także w powszech­nej świa­do­mo­ści jest on ide­ali­zo­wany jako dys­cy­plina w któ­rej obo­wią­zują zasady fair-play i wygrywa ten, kto jest lep­szy. Można nazwać to nawet wiarą, gdyż co rusz oka­zuje się, że dla róż­nego rodzaju fede­ra­cji, nie­za­leż­nie od dys­cy­pliny spor­to­wej, “są równi i rów­niejsi”. O tym, jak ważny dla spo­łe­czeństw jest sport, wie­dzieli już starożytni…

Read More

Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

W obli­czu agre­sji wojsk rosyj­skich na wschod­nie rubieże Ukra­iny, budo­wa­nie sil­nej współ­pracy zaata­ko­wa­nego kraju z Unią Euro­pej­ską stało się jed­nym z waż­niej­szych tema­tów podej­mo­wa­nych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pomi­ja­jąc zasad­ność współ­pracy na osi Bruk­sela– Kijów, warto zadać sobie ele­men­tarne pyta­nie – czy mariaż Unii z Ukra­iną nie okaże się być przy­pad­kiem fatal­nym mezaliansem?

Read More

Królów dwóch — Węgry za panowania Władysława Warneńczyka

Królów dwóch — Węgry za panowania Władysława Warneńczyka

Wła­dy­sław III War­neń­czyk pozo­staje dla Pola­ków dziś kró­lem dość ano­ni­mo­wym. Jeżeli już cokol­wiek o nim sły­sze­li­śmy to, że nie­szczę­śli­wie poległ pod Warną, w walce z turecką nawałą (choć są i tacy, któ­rzy twier­dzą, iż wcale nie poległ, a udał się na kurację/pielgrzymkę na Maderę). Nie­wielu wie, iż będąc kró­lem pol­skim, nigdy nie koro­no­wano go na Wiel­kiego Księ­cia Litew­skiego i do ostat­nich swych dni tytu­ło­wał się jedy­nie jako „naj­wyż­szy książę Litwy”. Jed­nak skąd w ogóle wziął…

Read More
1 2 3 4 5 12