Popcornu i meczy!

Sport ma w sobie coś urze­ka­ją­cego, co pozwala zdy­stan­so­wać się od poli­tyki, poglą­dów, wszel­kich innych róż­nic i wspól­nie kibi­co­wać uko­cha­nej dru­ży­nie. Także w powszech­nej świa­do­mo­ści jest on ide­ali­zo­wany jako dys­cy­plina w któ­rej obo­wią­zują zasady fair-play i wygrywa ten, kto jest lep­szy. Można nazwać to nawet wiarą, gdyż co rusz oka­zuje się, że dla róż­nego rodzaju fede­ra­cji, nie­za­leż­nie od dys­cy­pliny spor­to­wej, “są równi i równiejsi”.

O tym, jak ważny dla spo­łe­czeństw jest sport, wie­dzieli już sta­ro­żytni Grecy orga­ni­zu­jąc igrzy­ska olim­pij­skie, z kolei hasło “chleba i igrzysk” peł­niło w Rzy­mie wręcz funk­cję “poli­tyki socjal­nej” skie­ro­wa­nej od cesa­rza dla pospól­stwa. We współ­cze­snej histo­rii znane są przy­kłady pro­mo­wa­nia idei sportu przez tota­li­tarne Niemcy, gdzie poprzez dba­nie o “zdrowy i silny naród” można było zmo­bi­li­zo­wać wyspor­to­wa­nego rekruta, czy w mniej­szym stop­niu przez pań­stwa demo­kra­tyczne jako narzę­dzie zwięk­sza­jące pre­stiż w przy­padku zor­ga­ni­zo­wa­nia roz­gry­wek we wła­snym kraju.

Apel pre­zy­denta Komo­row­skiego o odko­do­wa­nie roz­gry­wek wpi­suje się w hasło “chleba i igrzysk”. Nie jest on może poli­ty­kiem rów­nie wpły­wo­wym i cha­ry­zma­tycz­nym jak Juliusz Cezar czy Okta­wian August, jed­nak popu­lar­no­ści wśród Pola­ków może mu pozaz­dro­ścić nie jeden poli­tyk. Zagra­nie banalne ale też piękne w swo­jej pro­sto­cie — pre­zy­dent dba­jący o to, by każdy Polak mógł obej­rzeć zma­ga­nia biało czer­wo­nych, doko­nu­jący tego, czego nie udało się TVP. Jeśli był to autor­ski pomysł pre­zy­denta, to można pozaz­dro­ścić mu sprytu, jeśli osób z oto­cze­nia, to dobrze dobra­nych doradców.

15799_10152805881358304_1208471457365039515_n

Felie­ton nie jest tra­dy­cyj­nym “pol­skim narze­ka­niem” — cie­szy mnie, że w wyniku umie­jęt­nych zagry­wek poli­tycz­nych poli­ty­ków, wielki finał obej­rzy nie­mal każdy Polak. Pozo­staje mi zakrzyk­nąć “Popcornu i meczy!” i przy­łą­czyć się do kibi­co­wa­nia biało-czerwonym!

zdję­cie: aszdziennik.pl, m.dziennik.pl

Zain­tere­sował Cię arty­kuł? Polub pro­fil Realpoli­tik.PL na Face­booku, aby dowiady­wać się na bie­żąco o doda­wa­nych przez nas treściach : )

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.
Author Image

Maciej Zemła

Author Image

Ostat­nie wpisy Maciej Zemła (zobacz wszyst­kie)

Komen­ta­rze