Dwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej | Recenzja

Dwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej | Recenzja

Pol­ska i Węgry to dwa nie­zwy­kle spe­cy­ficzne kraje. Mimo zupeł­nie innego pocho­dze­nia, (Polacy wywo­dzą się z ludów indo­eu­ro­pej­skich posłu­gu­ją­cych się języ­kami sło­wiań­skimi, Węgrzy zaś wywo­dzą się z grupy naro­dów ugro­fiń­skich) łączy nas wiele wspól­nych cech, jak rów­nież histo­ria. Ponad 1000-letnia już koeg­zy­sten­cja Pola­ków i Węgrów w Euro­pie Środ­ko­wej sta­nowi jeden z więk­szych ewe­ne­men­tów na skalę świa­tową. Dla­tego, bar­dzo cie­szy wydany nie­dawno album doty­czący wspól­nych losów wska­za­nych naro­dów “Dwa wie­ku­iste dęby. Dzieje przy­jaźni polsko-węgierskiej”. Czego możemy…

Read More

Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920

Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920

Zapi­ski Jerzego Kon­rada Macie­jew­skiego, to nie tylko rela­cja żoł­nie­rza frontu walk z nawałą bol­sze­wicką i Ukra­iń­cami, ale także opis losów mło­dzieńca, któ­rego okres dora­sta­nia przy­padł na czas I wojny świa­to­wej. Ze smut­kiem wspo­mina on zbyt wcze­sne odej­ście ojca, wyma­ga­ją­cego i sta­now­czego, ale rów­nież poczci­wego żywi­ciela rodziny. Na początku XX wieku rodzina Macie­jew­skich wyemi­gro­wała z War­szawy za chle­bem, aż do Mariu­pola. Autor z roz­rzew­nie­niem wspo­mina swoje młode lata, szkołę, suk­cesy i porażki. Zapewne to wła­śnie ten…

Read More

Ameryka nazistowskich zbrodniarzy – recenzja książki „Operacja Paperclip”

Ameryka nazistowskich zbrodniarzy – recenzja książki „Operacja Paperclip”

Mamy rok 1945, koń­czy się II wojna świa­towa. Nie­długo doj­dzie do usta­le­nia nowego ładu świa­to­wego i wykry­sta­li­zo­wa­nia się świata dwu­bie­gu­no­wego. Rywa­li­za­cja USA i ZSRR w dru­giej deka­dzie XX wieku zna­cząco przy­czy­niła się do roz­woju ludz­ko­ści. Osta­teczne zwy­cię­stwo w tym star­ciu Sta­nów Zjed­no­czo­nych dopro­wa­dziło do upadku sowiec­kiego molo­cha. Skąd jed­nak wziął się try­umf ame­ry­kań­skiego pro­gramu kosmicz­nego i prze­waga w innych dzie­dzi­nach nauko­wych? Odpo­wiedź na to pyta­nie musi szo­ko­wać, gdyż za ową wik­to­rią stał nikt inny jak nazi­stow­scy naukowcy!…

Read More

Konflikt ukraińsko-rosyjski oczami Ukraińca – recenzja książki „Ja, Ukrainiec”

Konflikt ukraińsko-rosyjski oczami Ukraińca – recenzja książki „Ja, Ukrainiec”

Dnia 22 kwiet­nia 2015 roku miała miej­sce pre­miera pierw­szej, dedy­ko­wa­nej Pola­kom książki, przed­sta­wia­ją­cej sto­sunki ukraińsko-rosyjskie w kon­tek­ście wyda­rzeń, które roz­po­częły się na Ukra­inie w listo­pa­dzie 2013 roku i w zasa­dzie mają wpływ na rze­czy­wi­stość ukra­iń­ską także w 2015 roku. Całość jest zapre­zen­to­wana oczami czło­wieka, który okre­śla się jako ukra­iń­ski patriota.

Read More