Relacja z Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów

Relacja z Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów

Trzeba przy­znać, że orga­ni­zo­wany przez PiS „Marsz w Obro­nie Demo­kra­cji i Wol­no­ści Mediów” naj­le­piej zare­kla­mo­wali jego prze­ciw­nicy. Cią­głe powta­rza­nie od tygo­dni, że Jaro­sław Kaczyń­ski 13 grud­nia „zawłasz­czy rocz­nicę”, „pod­pali Pol­skę”, a także zarze­ka­nie się, że w spra­wie wybo­rów samo­rzą­do­wych sprawa została cał­ko­wi­cie zała­twiona, było naj­lep­szą zachętą do pój­ścia na mani­fe­sta­cję dla tych, któ­rzy się z tymi hasłami nie zgadzają.

Read More

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Moż­li­wość uczest­nic­twa w kano­ni­za­cji Jana Pawła II I Jana XXIII w Rzy­mie to nie­zwy­kłe prze­ży­cie. Jed­nak dosta­nie się na plac św. Pio­tra w tym dniu sta­no­wiło nie lada wyczyn. Jak to wyglą­dało z punktu widze­nia będą­cego w cen­trum wyda­rzeń piel­grzyma? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia mojej rela­cji, która jak zazna­czam, zawiera moje wła­sne prze­ży­cia i spo­strze­że­nia – to jak wszystko wyglą­dało ofi­cjal­nie, zapewne Pań­stwo widzieli już w tele­wi­zji, bądź sły­szeli w radiu.

Read More

Debata, której nie było…

Debata, której nie było…

Wczo­raj o godzi­nie 18.30 w budynku Audy­to­rium Maxi­mum Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się debata: Mło­dzi  — wyzwa­nie dla Europy i tak naprawdę na tym można byłoby poprze­stać. Dla­czego? Gdyż była to debata kan­dy­da­tów w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, tyle że można odnieść wra­że­nie, iż kan­dy­daci o tym nie wie­dzą. Dla­tego też, w prak­tyce żaden z pre­ten­den­tów do cie­płej, euro­pej­skiej posadki nie wyszedł poza poziom ogólników.

Read More

Relacja z obchodów IV rocznicy tragedii smoleńskiej w Warszawie

Relacja z obchodów IV rocznicy tragedii smoleńskiej w Warszawie

Na począ­tek dodam małe zastrze­że­nie – rela­cja będzie obej­mo­wać wyda­rze­nia, które miały miej­sce od godziny 15:30 (wtedy poja­wi­łem się na miej­scu), mimo że obchody  4 rocz­nicy tra­ge­dii smo­leń­skiej w War­sza­wie trwały już od godzin porannych.

Read More

Kierunek Europa — relacja z debaty z udziałem kandydatów do europarlamentu

Kierunek Europa — relacja z debaty z udziałem kandydatów do europarlamentu

Dwa dni temu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim odbyła się debata pt. „Kie­ru­nek Europa”, współ­or­ga­ni­zo­wana przez Insty­tut Nauk Poli­tycz­nych UW, Koło Naukowe „Ars Poli­tica” oraz Michała Kur­skiego, ze Sztabu Wybor­czego Woj­cie­cha Olej­ni­czaka. Wśród pre­le­gen­tów zna­leźli się kan­dy­daci do Par­la­mentu Europejskiego:

Read More

Kto do Europy? Starcie na debacie wyborczej do europarlamentu

Kto do Europy? Starcie na debacie wyborczej do europarlamentu

Debata Przed­wy­bor­cza kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, bo tak dokład­nie nazy­wało się wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wane przez Alter­na­tywę Stu­dencką, odbyło się w sie­dzi­bie Stron­nic­twa Demo­kra­tycz­nego, przy ulicy Chmiel­nej 9. Orga­ni­za­to­rom udało się zebrać pokaźne grono poli­ty­ków, zarówno tych z lewej, jak i pra­wej strony sceny politycznej.

Read More