Rozbrojony naród

Głos zwo­len­ni­ków posia­da­nia przez oby­wa­teli broni powoli prze­bija się do głów­nego nurtu poli­tyki.  W walkę o umoż­li­wie­nie Pola­kom prawa do obrony przed napast­ni­kiem zaan­ga­żo­wał się Ruch Oby­wa­tel­ski Miło­śni­ków Broni. W ich pro­jek­cie, każdy pra­wo­rządny oby­wa­tel będzie mieć prawo do posia­da­nia we wła­snym domu strzelby.

Nasz kraj bar­dzo ucier­piał przez PRL, rów­nież men­tal­nie. Komu­ni­stom udało się wmó­wić spo­łe­czeń­stwu, że broń powinni posia­dać funk­cjo­na­riu­sze pań­stwowi, co zagwa­ran­tuje Pola­kom bez­pie­czeń­stwo, rozu­miane jako bez­pie­czeń­stwo publiczne. Wła­dza, którą przy­nio­sły rosyj­skie bagnety dosko­nale zda­wała sobie sprawę, że uzbro­je­nie narodu będzie rów­no­znaczne z koń­cem ich wła­dzy. Nie byli w tej mate­rii odosob­nieni — zde­cy­do­wana więk­szość reżi­mów auto­ry­tar­nych surowo karze za samo posia­da­nie broni. Widać jak na dłoni, że ogra­ni­cze­nie dostępu do broni  to cecha reżi­mów niedemokratycznych.

Prawa dostępu oby­wa­teli do broni, to nie tylko USA i słynna druga poprawka do kon­sty­tu­cji, czy Szwaj­ca­ria ale też kraje o któ­rych byśmy nie przy­pusz­czali, że mają tak swo­bodny dostęp do broni. Dla przy­kładu w Niem­czech ilość broni przy­pa­da­jąca na stu oby­wa­teli wynosi 30,3 we Fran­cji czy Austrii te wskaź­niki wyno­szą odpo­wied­nio: 31,2 i 30,4. Pol­ska na tym tle pre­zen­tuje się tra­gicz­nie — ten współ­czyn­nik wynosi led­wie 1,3 co jasno poka­zuje, że jeste­śmy naro­dem total­nie rozbrojonym.

Dostęp obywateli do broni w Europie
Dostęp oby­wa­teli do broni w Europie

Temat ten tylko z pozoru wydaje się mało istotny. To nie jest tylko kwe­stia tego, czy oby­wa­tel jako wolny czło­wiek ma prawo do posia­da­nia broni ale sprawa bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, zwłasz­cza w kon­tek­ście tego, co dzieje się obec­nie na Ukra­inie. Naj­le­piej istotę oddają słowa  Machia­vel­lego — „Bycie nie­uzbro­jo­nym pociąga za sobą wiele złych rze­czy w tym powszechną pogardę.”

zdję­cie: blekitna.tv

Zain­tere­sował Cię arty­kuł? Polub pro­fil Realpoli­tik.PL na Face­booku, aby dowiady­wać się na bie­żąco o doda­wa­nych przez nas treściach : )

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.
Author Image

Maciej Zemła

Author Image

Ostat­nie wpisy Maciej Zemła (zobacz wszyst­kie)

Komen­ta­rze