Stereotypowy student kierunków humanistycznych – recenzja książki „Półpełny”

Cią­głe imprezy, hek­to­li­try spo­ży­tego alko­holu, upra­wia­nie seksu z przy­god­nie pozna­nymi oso­bami – tak wiele osób wyobraża sobie stu­dia. Zwłasz­cza na kie­run­kach huma­ni­stycz­nych, gdzie poza zaję­ciami ma się sporo czasu do zagospodarowania.

Piotr Leśniak, autor książki „Pół­pełny”, jest jed­no­cze­śnie stu­den­tem, stąd zdaje sobie sprawę, że ze sta­tu­sem spo­łecz­nym „stu­dent”, nie wiąże się tylko nauka. A nie­kiedy tej może być w tym wszyst­kim nawet najmniej.

Pół­pełny, boha­ter książki Leśniaka, to 21 letni stu­dent prawa, który prze­nosi się z War­szawy do Kra­kowa, zasad­ni­czo po to, aby impre­zo­wać. Czy­tel­nik zapo­znaje się zatem z życiem towa­rzy­skim Pół­peł­nego, a także z jego barw­nymi prze­my­śle­niami na temat obser­wo­wa­nej rze­czy­wi­sto­ści.  Boha­ter pró­buje odna­leźć swoje miej­sce w nowym miej­scu zamiesz­ka­nia –zadaje się z dre­sami, hip­ste­rami, bana­nami. Jego uwaga cały czas kon­cen­truje się także na kolej­nych dziew­czy­nach – ale zwy­kle udaje mu się pode­rwać aku­rat nie tę nie­wia­stę, która naj­bar­dziej mu odpo­wiada. W końcu poznaje debiu­tu­jącą pisarkę, Anto­ninę, z którą wydaje się, iż może połą­czyć go coś więcej…

Cała książka opi­sana jest dość, można powie­dzieć, „życio­wym” języ­kiem. Prze­kleń­stwa, opi­sy­wa­nie sytu­acji wprost, to ele­menty znaj­du­jące się w książce na porządku dzien­nym. Sam autor przy­znaje, że jest fanem ame­ry­kań­skiego pisa­rza Char­lesa Bukow­skiego, który sły­nie z takiego stylu wypowiedzi.

Z zain­te­re­so­wa­niem książkę Pio­tra Leśniaka zapewne prze­czy­tają Ci, któ­rzy inte­re­sują się nieco obser­wo­wa­niem zacho­wań spo­łe­czeń­stwa i wysnu­wa­niem z tego tytułu okre­ślo­nych wnio­sków. W tym wypadku – przede wszyst­kim stu­den­tów. Nie powinni być zawie­dzione rów­nież osoby, które lubią od czasu do czasu dostar­czyć sobie dawki dość wul­gar­nego humoru – w tej pozy­cji go nie bra­kuje. Nie­któ­rzy rów­nież zapewne się­gną po książkę pana Pio­tra z czy­stej cie­ka­wo­ści – impre­zowe życie pol­skiego stu­denta raczej z rzadka jest tema­tyką książkową;)

Zain­tere­sował Cię arty­kuł? Polub pro­fil Realpoli­tik.PL na Face­booku, aby dowiady­wać się na bie­żąco o doda­wa­nych przez nas treściach : )

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.
Author Image

Adam Stan­kie­wicz

Stu­dent czwar­tego roku bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­nego na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Repre­zen­tuje poglądy konserwatywno-liberalne. Zga­dza się z twier­dze­niem, że prawda nie leży pośrodku, tylko leży tam, gdzie leży.

Komen­ta­rze