O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

Do czego potrzebna jest nam dziś armia? Na posta­wione w ten spo­sób pyta­nie można udzie­lić odpo­wie­dzi, wymie­nia­jąc poszcze­gólne obszary, w któ­rych armia Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej  reali­zo­wa­łaby potrzeby bez­pie­czeń­stwa kraju lub udzie­lić odpo­wie­dzi zgoła innej

Read More