Debata, której nie było…

Debata, której nie było…

Wczo­raj o godzi­nie 18.30 w budynku Audy­to­rium Maxi­mum Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się debata: Mło­dzi  — wyzwa­nie dla Europy i tak naprawdę na tym można byłoby poprze­stać. Dla­czego? Gdyż była to debata kan­dy­da­tów w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, tyle że można odnieść wra­że­nie, iż kan­dy­daci o tym nie wie­dzą. Dla­tego też, w prak­tyce żaden z pre­ten­den­tów do cie­płej, euro­pej­skiej posadki nie wyszedł poza poziom ogólników.

Read More

Kierunek Europa — relacja z debaty z udziałem kandydatów do europarlamentu

Kierunek Europa — relacja z debaty z udziałem kandydatów do europarlamentu

Dwa dni temu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim odbyła się debata pt. „Kie­ru­nek Europa”, współ­or­ga­ni­zo­wana przez Insty­tut Nauk Poli­tycz­nych UW, Koło Naukowe „Ars Poli­tica” oraz Michała Kur­skiego, ze Sztabu Wybor­czego Woj­cie­cha Olej­ni­czaka. Wśród pre­le­gen­tów zna­leźli się kan­dy­daci do Par­la­mentu Europejskiego:

Read More

Kto do Europy? Starcie na debacie wyborczej do europarlamentu

Kto do Europy? Starcie na debacie wyborczej do europarlamentu

Debata Przed­wy­bor­cza kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, bo tak dokład­nie nazy­wało się wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wane przez Alter­na­tywę Stu­dencką, odbyło się w sie­dzi­bie Stron­nic­twa Demo­kra­tycz­nego, przy ulicy Chmiel­nej 9. Orga­ni­za­to­rom udało się zebrać pokaźne grono poli­ty­ków, zarówno tych z lewej, jak i pra­wej strony sceny politycznej.

Read More