Platforma Obywatelska ostatnim bastionem uczciwości?

Platforma Obywatelska ostatnim bastionem uczciwości?

Bar­dzo cie­kawa była kon­wen­cja PO, która odbyła się dnia 8 listo­pada bie­żą­cego roku w War­sza­wie. Pod­czas niej padły nie­zwy­kłe słowa, tyczące się rzą­dów Plat­formy Oby­wa­tel­skiej: „uczci­wość”, „sta­bil­ność”, „roz­wój”. Bro­ni­sław Komo­row­ski przez Donalda Tuska został nazwany „naj­lep­szym pre­zy­den­tem, jaki mógł się nam zda­rzyć w tych trud­nych cza­sach”. Nato­miast obecny na sali aktor Andrzej Gra­bow­ski powie­dział, że popiera PO, gdyż wybiera „lep­szych” i „mądrzej­szych”. Łzy Hanny Gronkiewicz-Waltz, wzru­sze­nie Ewy Kopacz, ludz­kie odru­chy Donalda Tuska. I tylko polski…

Read More

Tusk prezydentem Unii Europejskiej – co to właściwie znaczy?

Tusk prezydentem Unii Europejskiej – co to właściwie znaczy?

30 sierp­nia bie­żą­cego roku na spe­cjal­nym szczy­cie UE, Donald Tusk został wybrany na przy­szłego prze­wod­ni­czą­cego Rady Euro­pej­skiej. Cała Pol­ska świę­to­wała suk­ces pol­skiego pre­miera, tele­wi­zja huczała, Plat­forma ska­kała. W końcu Nas doce­niono poza naszymi gra­ni­cami! Posła­li­śmy naszego czło­wieka  na naj­wyż­sze unijne sta­no­wi­sko. Pre­mier Tusk został pre­zy­den­tem Unii Europejskiej!

Read More