Sztafety Ochronne ostatecznie zawiodły Hitlera

Sztafety Ochronne ostatecznie zawiodły Hitlera

Szta­fety Ochronne (SS) były powstałą w 1925 roku for­ma­cją, która miała skła­dać się z naj­wier­niej­szych ludzi Hitlera i sta­no­wić kon­ku­ren­cję dla coraz bar­dziej nie­po­kor­nych wzglę­dem Füh­rera Oddzia­łów Sztur­mo­wych (SA).

Read More

Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Ostat­nimi czasy opi­nia publiczna bom­bar­do­wana jest infor­ma­cjami o izra­el­skiej inter­wen­cji w Stre­fie Gazy i jej krwa­wym żni­wem. Ten swo­isty pokaz neo-barbarzyństwa z jed­nej strony prze­raża, ale zmu­sza także do głęb­szej reflek­sji na temat — dla­czego wła­ści­wie mamy do czy­nie­nia z tak poważną eska­la­cją prze­mocy w tam­tym regionie?

Read More

Macierewicz doprowadził do pojednania lewicy

Macierewicz doprowadził do pojednania lewicy

W ostat­nim cza­sie poli­tycy Two­jego Ruchu i SLD prze­bili się do mediów dwiema ini­cja­ty­wami. Pierw­szą z nich było zako­pa­nie topora wojen­nego i dekla­ra­cja ści­słej współ­pracy przy akcjach poli­tycz­nych, zwią­za­nych z aferą taśmową. Kolejną taką ini­cja­tywą jest wnio­sek obu par­tii o powo­ła­nie komi­sji śled­czej ws. Anto­niego Macie­re­wi­cza. Tylko czy ten ruch im się opłaci ?

Read More

Unijny zamek z piasku

Unijny zamek z piasku

Przy­zwy­cza­ili­śmy się do poka­zy­wa­nych co rusz w mediach unij­nych absur­dów — czy to zakazu dys­try­bu­cji papie­ro­sów men­to­lo­wych czy uży­wa­nia cyna­monu. Obec­nie media nagło­śniają sprawę kon­ser­wa­tora zabyt­ków, który nie mogąc zna­leźć pracy zgło­sił się do UE o dofi­nan­so­wa­nie firmy, która będzie budo­wać zamki z pia­sku. Ku jego zasko­cze­niu(!) wnio­sek uzy­skał akcep­ta­cję, zaś sam budow­ni­czy 40 tys. złotych.

Read More

Rząd Donalda Tuska może przetrwać również aferę taśmową

Rząd Donalda Tuska może przetrwać również aferę taśmową

Od połowy czerwca na pol­skiej sce­nie poli­tycz­nej nie ma w zasa­dzie dnia, by z ust komen­tu­ją­cych wyda­rze­nia dzien­ni­ka­rzy i poli­ty­ków nie padło zda­nie na temat  tzw. afery taśmo­wej. Przez kilka dni wyda­wało się nawet, że publi­ka­cja nagrań obna­ża­ją­cych kulisy rzą­dów koali­cji POPSL dopro­wa­dzi do dymi­sji rządu i przed­ter­mi­no­wych wyborów.

Read More

Afera taśmowa– następstwem rząd PiS i KNP?

Afera taśmowa– następstwem rząd PiS i KNP?

W ponie­dział­ko­wym „Wprost” udo­stęp­nione zostały zapisy roz­mów doty­czą­cych kon­tro­wer­syj­nych decy­zji podej­mo­wa­nych na naj­wyż­szych szcze­blach wła­dzy, z pomi­nię­ciem poin­for­mo­wa­nia o nich opi­nii publicz­nej. De facto dzia­łań nie­kon­sty­tu­cyj­nych, bowiem ustawa zasad­ni­cza okre­śla, że bank cen­tralny jest cał­ko­wi­cie nie­za­leżny od rządu. Oprócz tego nagrane zostały zapisy roz­mowy mię­dzy mini­strami Para­fia­no­wi­czem i Nowa­kiem, na temat bada­nia przez  skar­bówkę  nie­pra­wi­dło­wo­ści w dekla­ra­cji podat­ko­wej firmy żony mini­stra Nowaka.

Read More

Podejście Polskich Partii Politycznych do kwestii gospodarczych

Podejście Polskich Partii Politycznych do kwestii gospodarczych

Kwe­stia podat­ków jest jedną z istot­niej­szych, o ile nie naj­istot­niej­szą kwe­stią w poli­tyce. Doty­czy ona wła­ści­wie wszyst­kich oby­wa­teli, nie­za­leż­nie od poglą­dów poli­tycz­nych, czy świa­to­po­glą­do­wych. Zmiany w tej kwe­stii odczu­wamy też wszy­scy nie­za­leż­nie od tego czy o tym wiemy, czy nie. Warto zatem zain­te­re­so­wać się tym, co w tej dzie­dzi­nie pro­po­nują nam politycy.

Read More

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Moż­li­wość uczest­nic­twa w kano­ni­za­cji Jana Pawła II I Jana XXIII w Rzy­mie to nie­zwy­kłe prze­ży­cie. Jed­nak dosta­nie się na plac św. Pio­tra w tym dniu sta­no­wiło nie lada wyczyn. Jak to wyglą­dało z punktu widze­nia będą­cego w cen­trum wyda­rzeń piel­grzyma? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia mojej rela­cji, która jak zazna­czam, zawiera moje wła­sne prze­ży­cia i spo­strze­że­nia – to jak wszystko wyglą­dało ofi­cjal­nie, zapewne Pań­stwo widzieli już w tele­wi­zji, bądź sły­szeli w radiu.

Read More

Debata, której nie było…

Debata, której nie było…

Wczo­raj o godzi­nie 18.30 w budynku Audy­to­rium Maxi­mum Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się debata: Mło­dzi  — wyzwa­nie dla Europy i tak naprawdę na tym można byłoby poprze­stać. Dla­czego? Gdyż była to debata kan­dy­da­tów w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, tyle że można odnieść wra­że­nie, iż kan­dy­daci o tym nie wie­dzą. Dla­tego też, w prak­tyce żaden z pre­ten­den­tów do cie­płej, euro­pej­skiej posadki nie wyszedł poza poziom ogólników.

Read More
1 2 3 4