Relacja z obchodów IV rocznicy tragedii smoleńskiej w Warszawie

Relacja z obchodów IV rocznicy tragedii smoleńskiej w Warszawie

Na począ­tek dodam małe zastrze­że­nie – rela­cja będzie obej­mo­wać wyda­rze­nia, które miały miej­sce od godziny 15:30 (wtedy poja­wi­łem się na miej­scu), mimo że obchody  4 rocz­nicy tra­ge­dii smo­leń­skiej w War­sza­wie trwały już od godzin porannych.

Read More

Grzechy MFW według Stiglitza — przestroga dla Ukrainy?

Grzechy MFW według Stiglitza — przestroga dla Ukrainy?

Ostat­nimi czasy dowia­du­jemy się z mediów, iż MFW pla­nuje poży­czyć nie­wy­dol­nej gospo­darce ukra­iń­skiej 14–18 mld dola­rów. Ma to na celu usta­bi­li­zo­wa­nie kon­dy­cji budżetu pań­stwa, jak rów­nież pomóc w ogra­ni­cze­niu kur­cze­nia się ukra­iń­skiego PKB, które w tym roku ma zmniej­szyć się o około 3%. Jed­nak jeżeli Ukra­ina chce dostać te pie­nią­dze, to będzie musiała wpro­wa­dzić pakiet reform skon­stru­owany dla niej przez MFW. I tu zaczyna się problem…

Read More

O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

Do czego potrzebna jest nam dziś armia? Na posta­wione w ten spo­sób pyta­nie można udzie­lić odpo­wie­dzi, wymie­nia­jąc poszcze­gólne obszary, w któ­rych armia Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej  reali­zo­wa­łaby potrzeby bez­pie­czeń­stwa kraju lub udzie­lić odpo­wie­dzi zgoła innej

Read More
1 2 3 4