Bitcoin — z czym to się je?

Bitcoin — z czym to się je?

Czym wła­ści­wie jest bit­coin? Otóż naj­pro­ściej można by rzec, że walutą znacz­nie róż­niącą się od walut naro­do­wych takich jak: euro, dolar, czy funt. Zapewne każdy z nas chciałby móc wyko­nać  prze­lew z dowol­nego miej­sca na świe­cie, bez wycho­dze­nia z domu, a na doda­tek bez konta w banku (bez pła­ce­nia opłat za usługi ban­kowe). Powie­cie abs­trak­cja, ale to wła­śnie ofe­ruję nam bit­coin, jed­nak to jesz­cze nie koniec! Taka trans­ak­cja nie trwa­łaby kilka dni, jak to ma…

Read More