Podejście Polskich Partii Politycznych do kwestii gospodarczych

Podejście Polskich Partii Politycznych do kwestii gospodarczych

Kwe­stia podat­ków jest jedną z istot­niej­szych, o ile nie naj­istot­niej­szą kwe­stią w poli­tyce. Doty­czy ona wła­ści­wie wszyst­kich oby­wa­teli, nie­za­leż­nie od poglą­dów poli­tycz­nych, czy świa­to­po­glą­do­wych. Zmiany w tej kwe­stii odczu­wamy też wszy­scy nie­za­leż­nie od tego czy o tym wiemy, czy nie. Warto zatem zain­te­re­so­wać się tym, co w tej dzie­dzi­nie pro­po­nują nam politycy.

Read More