Ameryka nazistowskich zbrodniarzy – recenzja książki „Operacja Paperclip”

Ameryka nazistowskich zbrodniarzy – recenzja książki „Operacja Paperclip”

Mamy rok 1945, koń­czy się II wojna świa­towa. Nie­długo doj­dzie do usta­le­nia nowego ładu świa­to­wego i wykry­sta­li­zo­wa­nia się świata dwu­bie­gu­no­wego. Rywa­li­za­cja USA i ZSRR w dru­giej deka­dzie XX wieku zna­cząco przy­czy­niła się do roz­woju ludz­ko­ści. Osta­teczne zwy­cię­stwo w tym star­ciu Sta­nów Zjed­no­czo­nych dopro­wa­dziło do upadku sowiec­kiego molo­cha. Skąd jed­nak wziął się try­umf ame­ry­kań­skiego pro­gramu kosmicz­nego i prze­waga w innych dzie­dzi­nach nauko­wych? Odpo­wiedź na to pyta­nie musi szo­ko­wać, gdyż za ową wik­to­rią stał nikt inny jak nazi­stow­scy naukowcy!…

Read More

Gestapo — przypadkowa zbieranina sadystów, czy zbrodnicza machina?

Gestapo — przypadkowa zbieranina sadystów, czy zbrodnicza machina?

Tajna Poli­cja Pań­stwowa (Gestapo) jest nie­wąt­pli­wie jedną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i znie­na­wi­dzo­nych insty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­nego III Rze­szy. For­ma­cja ta dopu­ściła się nie­wy­obra­żal­nych zbrodni, ale jej dzia­łal­ność do tej pory jest nie­ja­sna dla wielu osób.

Read More