Co w tym roku obiecują nam politycy w wyborach samorządowych?

Co w tym roku obiecują nam politycy w wyborach samorządowych?

Wybory samo­rzą­dowe nad­cią­gają. Prze­cho­dząc tylko z domu do sklepu dosta­jemy tysiące ulo­tek, a kolejne tysiące wla­tują nam w twarz (gdy jest na zawietrzną). Słupy, ogro­dze­nia, ściany, auto­busy — wszystko dookoła jest równo wyta­pe­to­wane podo­bi­znami poli­ty­ków, co potrafi dopro­wa­dzić do uczu­cia moc­nego zde­ner­wo­wa­nia. Skoro każdy i tak prze­żył zde­rze­nie z denną ulotką, warto przejść do tematu ich zawartości.

Read More

Platforma Obywatelska strzeliła samobója

Platforma Obywatelska strzeliła samobója

Na początku sierp­nia PiS zapre­zen­to­wał pla­kat swo­jej nowej kam­pa­nii, na któ­rym widać komicz­nie wyglą­da­jące twa­rze kilku osób z obec­nego rządu — pre­miera Donalda Tuska, wice­pre­mier Elż­biety Bień­kow­skiej i dwóch ministrów-bohaterów afery taśmo­wej – MSW Bar­tło­mieja Sien­kie­wi­cza i MSZ Rado­sława Sikorskiego.

Read More