Konflikt ukraińsko-rosyjski oczami Ukraińca – recenzja książki „Ja, Ukrainiec”

Konflikt ukraińsko-rosyjski oczami Ukraińca – recenzja książki „Ja, Ukrainiec”

Dnia 22 kwiet­nia 2015 roku miała miej­sce pre­miera pierw­szej, dedy­ko­wa­nej Pola­kom książki, przed­sta­wia­ją­cej sto­sunki ukraińsko-rosyjskie w kon­tek­ście wyda­rzeń, które roz­po­częły się na Ukra­inie w listo­pa­dzie 2013 roku i w zasa­dzie mają wpływ na rze­czy­wi­stość ukra­iń­ską także w 2015 roku. Całość jest zapre­zen­to­wana oczami czło­wieka, który okre­śla się jako ukra­iń­ski patriota.

Read More

Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

W obli­czu agre­sji wojsk rosyj­skich na wschod­nie rubieże Ukra­iny, budo­wa­nie sil­nej współ­pracy zaata­ko­wa­nego kraju z Unią Euro­pej­ską stało się jed­nym z waż­niej­szych tema­tów podej­mo­wa­nych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pomi­ja­jąc zasad­ność współ­pracy na osi Bruk­sela– Kijów, warto zadać sobie ele­men­tarne pyta­nie – czy mariaż Unii z Ukra­iną nie okaże się być przy­pad­kiem fatal­nym mezaliansem?

Read More