Wojna na Ukrainie — pytania i odpowiedzi

Wojna na Ukrainie — pytania i odpowiedzi

W gąsz­czu medial­nych donie­sień z Ukra­iny ciężko jest dojść do tego, co jest kłam­stwem, co pół­prawdą, a co prze­kła­ma­niem bądź w naj­lep­szym razie plotką. Poniż­sza lista zagad­nień ma za zada­nie nie­jako pod­su­mo­wać zebrane infor­ma­cje na temat tego konfliktu.

Read More

Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Śmierć Gazy – koniec impasu na Bliskim Wschodzie?

Ostat­nimi czasy opi­nia publiczna bom­bar­do­wana jest infor­ma­cjami o izra­el­skiej inter­wen­cji w Stre­fie Gazy i jej krwa­wym żni­wem. Ten swo­isty pokaz neo-barbarzyństwa z jed­nej strony prze­raża, ale zmu­sza także do głęb­szej reflek­sji na temat — dla­czego wła­ści­wie mamy do czy­nie­nia z tak poważną eska­la­cją prze­mocy w tam­tym regionie?

Read More

O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

O stanie Wojska Polskiego, w kontekście hipotetycznej konfrontacji zbrojnej z Rosją

Do czego potrzebna jest nam dziś armia? Na posta­wione w ten spo­sób pyta­nie można udzie­lić odpo­wie­dzi, wymie­nia­jąc poszcze­gólne obszary, w któ­rych armia Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej  reali­zo­wa­łaby potrzeby bez­pie­czeń­stwa kraju lub udzie­lić odpo­wie­dzi zgoła innej

Read More