Polak prezydentem Litwy?

Polak prezydentem Litwy?

Polak pre­zy­den­tem Litwy? Pyta­nie to wydaje się być śmieszne i w peł­nej mie­rze reto­ryczne. Co cie­kawe jed­nak takie nie jest. Otóż według son­dażu prze­pro­wa­dzo­nego dla por­talu L24 na dru­gim miej­scu wśród kan­dy­da­tów na pre­zy­denta Litwy zna­lazł się Polak – Wal­de­mar Tomaszewski.

Read More

Rozbiory Ukrainy– czy to dobry pomysł?

Rozbiory Ukrainy– czy to dobry pomysł?

Do pol­skiego amba­sa­dora w Rosji wpły­nęło pismo, w któ­rym wice­prze­wod­ni­czący Dumy Rosji pro­po­nuje Pol­sce wspólny roz­biór Ukra­iny i przy­łą­cze­nie wraz z Rumu­nią i Węgrami przed­wo­jen­nych ziem tych państw, obec­nie leżą­cych w gra­ni­cach Ukra­iny, poprzez

Read More