Kto do Europy? Starcie na debacie wyborczej do europarlamentu

Kto do Europy? Starcie na debacie wyborczej do europarlamentu

Debata Przed­wy­bor­cza kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, bo tak dokład­nie nazy­wało się wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wane przez Alter­na­tywę Stu­dencką, odbyło się w sie­dzi­bie Stron­nic­twa Demo­kra­tycz­nego, przy ulicy Chmiel­nej 9. Orga­ni­za­to­rom udało się zebrać pokaźne grono poli­ty­ków, zarówno tych z lewej, jak i pra­wej strony sceny politycznej.

Read More

Grzechy MFW według Stiglitza — przestroga dla Ukrainy?

Grzechy MFW według Stiglitza — przestroga dla Ukrainy?

Ostat­nimi czasy dowia­du­jemy się z mediów, iż MFW pla­nuje poży­czyć nie­wy­dol­nej gospo­darce ukra­iń­skiej 14–18 mld dola­rów. Ma to na celu usta­bi­li­zo­wa­nie kon­dy­cji budżetu pań­stwa, jak rów­nież pomóc w ogra­ni­cze­niu kur­cze­nia się ukra­iń­skiego PKB, które w tym roku ma zmniej­szyć się o około 3%. Jed­nak jeżeli Ukra­ina chce dostać te pie­nią­dze, to będzie musiała wpro­wa­dzić pakiet reform skon­stru­owany dla niej przez MFW. I tu zaczyna się problem…

Read More

Orban zdrajca polskiej prawicy?

Orban zdrajca polskiej prawicy?

Orban zdra­dził pol­ską pra­wicę? – a może to pra­wica szuka kozła ofiar­nego? W końcu cze­muś trzeba prze­ciw­sta­wić nasze nie­ra­cjo­nalne poczy­na­nia. Pol­skie poczu­cie Real­po­li­tik nigdy nie było zbyt duże – nie mieli go Polacy w cza­sach zabo­rów, nie miał go Beck, gdy wplą­tał nas do wojny jako pierw­szych i nie mieli go kolejni pol­scy poli­tycy, aż do cza­sów obec­nych. Dla­tego, gdy dziś Orban nie opluwa Rosji tak jak My, dzi­wimy się dlaczego?

Read More

Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków

Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków

Arty­kuł powstał z oka­zji Dnia Przy­jaźni Polsko-Węgierskiej, obcho­dzo­nego każ­dego roku 23 marca. Na pierw­szy rzut oka można stwier­dzić, że Pol­ska i Węgry nie mają ze sobą wiele wspól­nego. Pocho­dzimy z innej grupy ludów, przez co mówimy w języ­kach w zupeł­no­ści do sie­bie nie podob­nych. Przez długi okres dzie­li­li­śmy ze sobą także wspólną gra­nicę, co może suge­ro­wać, że wiele razy docho­dziło mię­dzy nami do kon­flik­tów – nic bar­dziej myl­nego. Gra­nica pomię­dzy Pol­ską, a Węgrami była jedną z…

Read More
1 2