Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII okiem pielgrzyma

Moż­li­wość uczest­nic­twa w kano­ni­za­cji Jana Pawła II I Jana XXIII w Rzy­mie to nie­zwy­kłe prze­ży­cie. Jed­nak dosta­nie się na plac św. Pio­tra w tym dniu sta­no­wiło nie lada wyczyn. Jak to wyglą­dało z punktu widze­nia będą­cego w cen­trum wyda­rzeń piel­grzyma? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia mojej rela­cji, która jak zazna­czam, zawiera moje wła­sne prze­ży­cia i spo­strze­że­nia – to jak wszystko wyglą­dało ofi­cjal­nie, zapewne Pań­stwo widzieli już w tele­wi­zji, bądź sły­szeli w radiu.

Read More