Sukces polityki lokomotyw w wyborach samorządowych

Sukces polityki lokomotyw w wyborach samorządowych

Dwie ostat­nie kaden­cje pre­zy­den­tów wiel­kich miast to feno­men gigan­tów. Co prawda w ostat­nich wybo­rach samo­rzą­do­wych nie wszyst­kie wyniki zwy­cię­stwa były aż tak spek­ta­ku­larne jak w 2010 roku, ale nadal można mówić o trwa­łej domi­na­cji. Mimo wszystko ostat­nie dwie czte­ro­latki to czas naro­dzin geniu­szy samo­rząd­no­ści przede wszyst­kim tam gdzie jed­no­cze­śnie wpom­po­wano naj­wię­cej unij­nych pie­nię­dzy. Trudno więc raczej mówić o zbiegu okoliczności.

Read More