Polak prezydentem Litwy?

Polak prezydentem Litwy?

Polak pre­zy­den­tem Litwy? Pyta­nie to wydaje się być śmieszne i w peł­nej mie­rze reto­ryczne. Co cie­kawe jed­nak takie nie jest. Otóż według son­dażu prze­pro­wa­dzo­nego dla por­talu L24 na dru­gim miej­scu wśród kan­dy­da­tów na pre­zy­denta Litwy zna­lazł się Polak – Wal­de­mar Tomaszewski.

Read More