Sojusz odsłoni karty

Sojusz odsłoni karty

Wyda­rze­nie dużo mniej medialne niż spek­ta­ku­larne zestrze­le­nie male­zyj­skiego boeinga nad wschod­nią Ukra­iną, czy też ostat­nia wizyta pre­zy­denta Obamy w Pol­sce. Jed­nak to wła­śnie w New­port, w Walii zapadną decy­zje, które wyzna­czą kie­runki naszej poli­tyki mię­dzy­na­ro­do­wej na naj­bliż­sze lata. Jak pod­kre­ślił Sekre­tarz Gene­ralny NATO, Anders Fogh Rasmus­sen, „klu­czowy dla Soju­szu szczyt nie mógł wypaść w bar­dziej klu­czo­wym momen­cie”. Póź­niej roz­wi­nął swoją wypo­wiedź, cho­dziło mu przede wszyst­kim o wschod­nie rubieże Soju­szu – Ukra­inę oraz połu­dniowe, czyli Państwo…

Read More

Zwycięstwo bez wisienki na torcie

Zwycięstwo bez wisienki na torcie

Kam­pa­nia wybor­cza do samo­rządu roz­pocz­nie się już 27 sierp­nia. Mimo wyraź­nej prze­wagi PiS w son­da­żach,  nie ma szans na poko­na­nie PO w metro­po­liach. Duże mia­sta, zamie­nione przez PO w istne twier­dze dzięki soju­szom z lokal­nymi wło­da­rzami takimi jak np. pre­zy­dent Dut­kie­wicz we Wro­cła­wiu, pozo­staną nie­wzru­szone i będą stać ością w gar­dle naj­więk­szej par­tii opozycyjnej.

Read More

Unijny zamek z piasku

Unijny zamek z piasku

Przy­zwy­cza­ili­śmy się do poka­zy­wa­nych co rusz w mediach unij­nych absur­dów — czy to zakazu dys­try­bu­cji papie­ro­sów men­to­lo­wych czy uży­wa­nia cyna­monu. Obec­nie media nagło­śniają sprawę kon­ser­wa­tora zabyt­ków, który nie mogąc zna­leźć pracy zgło­sił się do UE o dofi­nan­so­wa­nie firmy, która będzie budo­wać zamki z pia­sku. Ku jego zasko­cze­niu(!) wnio­sek uzy­skał akcep­ta­cję, zaś sam budow­ni­czy 40 tys. złotych.

Read More