Rozbiory Ukrainy– czy to dobry pomysł?

Rozbiory Ukrainy– czy to dobry pomysł?

Do pol­skiego amba­sa­dora w Rosji wpły­nęło pismo, w któ­rym wice­prze­wod­ni­czący Dumy Rosji pro­po­nuje Pol­sce wspólny roz­biór Ukra­iny i przy­łą­cze­nie wraz z Rumu­nią i Węgrami przed­wo­jen­nych ziem tych państw, obec­nie leżą­cych w gra­ni­cach Ukra­iny, poprzez

Read More
1 2