Zbliża się koniec Sojuszu Lewicy Demokratycznej?

Zbliża się koniec Sojuszu Lewicy Demokratycznej?

Sojusz Lewicy Demo­kra­tycz­nej ma coraz więk­szy pro­blem z okre­śle­niem swo­jej toż­sa­mo­ści i dotar­ciem do elek­to­ratu. Słaby wynik w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, podob­nie zły w wybo­rach samo­rzą­do­wych, a na doda­tek obecne roz­pacz­liwe poszu­ki­wa­nia kan­dy­data na pre­zy­denta. Nie­któ­rzy eks­perci inter­pre­tują to jako sygnały końca popu­lar­nego ugru­po­wa­nia. Czy mają rację?

Read More

Macierewicz doprowadził do pojednania lewicy

Macierewicz doprowadził do pojednania lewicy

W ostat­nim cza­sie poli­tycy Two­jego Ruchu i SLD prze­bili się do mediów dwiema ini­cja­ty­wami. Pierw­szą z nich było zako­pa­nie topora wojen­nego i dekla­ra­cja ści­słej współ­pracy przy akcjach poli­tycz­nych, zwią­za­nych z aferą taśmową. Kolejną taką ini­cja­tywą jest wnio­sek obu par­tii o powo­ła­nie komi­sji śled­czej ws. Anto­niego Macie­re­wi­cza. Tylko czy ten ruch im się opłaci ?

Read More