Polacy brzydzą się polityką

Polacy brzydzą się polityką

Coraz mniej Pola­ków na bie­żąco śle­dzi roz­wój życia poli­tycz­nego w naszym kraju – nie czy­tamy gazet, nie roz­ma­wiamy, a wresz­cie – nie cho­dzimy na wybory . Co kryje się za spad­kiem zain­te­re­so­wa­nia sferą publiczną? Brak czasu, zwąt­pie­nie w uczci­wość poli­ty­ków, a może zwy­kła igno­ran­cja? Odpo­wiedź może zaskoczyć.

Read More