Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

Ukraina — problem Zachodu, problem Putina

W obli­czu agre­sji wojsk rosyj­skich na wschod­nie rubieże Ukra­iny, budo­wa­nie sil­nej współ­pracy zaata­ko­wa­nego kraju z Unią Euro­pej­ską stało się jed­nym z waż­niej­szych tema­tów podej­mo­wa­nych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pomi­ja­jąc zasad­ność współ­pracy na osi Bruk­sela– Kijów, warto zadać sobie ele­men­tarne pyta­nie – czy mariaż Unii z Ukra­iną nie okaże się być przy­pad­kiem fatal­nym mezaliansem?

Read More

Zaszczyty przykryją bezsilność?

Zaszczyty przykryją bezsilność?

W latach 90-tych XXw. w Rosji nie­zwy­kłą popu­lar­ność zdo­było powie­dze­nie “Kurica – nie ptica, Pol­sza – nie zagra­nica”, czyli “Kura — nie ptak, Pol­ska — nie zagra­nica”.  Odda­wało ono nastroje więk­szo­ści Rosjan, zna­ją­cych poten­cjał kraju, który przez dobre pół wieku rywa­li­zo­wał z USA o wpływy nad świa­tem jak równy z równym.

Read More

Rosjanie zniosą wszystko

Rosjanie zniosą wszystko

Dziś Unia Euro­pej­ska trium­fuje. Nowo­przy­jęte sank­cje obej­mują: Zakaz eks­portu nie­któ­rych przed­mio­tów podwój­nego zasto­so­wa­nia dla rosyj­skiego sek­tora obron­nego i ogra­ni­cze­nie eks­portu zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii i sprzętu potrzeb­nego do eks­plo­ata­cji złóż ropy naf­to­wej; odcię­cie głów­nych ban­ków rosyj­skich z więk­szo­ścio­wym udzia­łem pań­stwa od nowego finan­so­wa­nia na rynku UE; embargo na broń, ale tylko w odnie­sie­niu do nowo zawie­ra­nych kon­trak­tów. Wyżej wymie­nione utrud­nie­nia dla Fede­ra­cji Rosyj­skiej mają ude­rzyć już nie tylko w nie­które oso­bi­sto­ści bawiące się na uro­dzi­nach u Putina, lecz w…

Read More

Unijny zamek z piasku

Unijny zamek z piasku

Przy­zwy­cza­ili­śmy się do poka­zy­wa­nych co rusz w mediach unij­nych absur­dów — czy to zakazu dys­try­bu­cji papie­ro­sów men­to­lo­wych czy uży­wa­nia cyna­monu. Obec­nie media nagło­śniają sprawę kon­ser­wa­tora zabyt­ków, który nie mogąc zna­leźć pracy zgło­sił się do UE o dofi­nan­so­wa­nie firmy, która będzie budo­wać zamki z pia­sku. Ku jego zasko­cze­niu(!) wnio­sek uzy­skał akcep­ta­cję, zaś sam budow­ni­czy 40 tys. złotych.

Read More

Eurosceptycyzm — głupota, czy zdroworozsądkowe myślenie?

Eurosceptycyzm — głupota, czy zdroworozsądkowe myślenie?

Pod­czas nie­daw­nej  kon­wen­cji  koali­cji Europy Plus Twój Ruch głos zabrał były pre­zy­dent RP Alek­san­der Kwa­śniew­ski. Zachę­ca­jąc do gło­so­wa­nia w euro­wy­bo­rach na kan­dy­da­tów z tej listy, uży­wał mię­dzy innymi takiego argu­mentu, iż są to: „osoby, które są zde­kla­ro­wa­nymi Euro­pej­czy­kami, w takim wła­śnie rozu­mie­niu wię­cej inte­gra­cji, wię­cej otwar­cia Europy, wię­cej roz­sze­rze­nia, więk­sze poczu­cie naszej europejskości”.

Read More
1 2