Czemu wolnościowcy chcą sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach?

Czemu wolnościowcy chcą sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach?

Nie­dawno w tak zwa­nym śro­do­wi­sku wol­no­ścio­wym zawrzało, a wszystko przez zakaz sprze­daży tzw. śmie­cio­wej żyw­no­ści w pol­skich szko­łach. Prze­ciw­nicy tego pomy­słu z posłem Kon­gresu Nowej Pra­wicy Prze­my­sła­wem Wiple­rem na czele (który jako jedyny gło­so­wał prze­ciw pro­jek­towi) argu­men­to­wali, że jest to ogra­ni­cza­nie naszej wol­no­ści, inge­ren­cja pań­stwa w wycho­wa­nie dzieci czy też prze­śmiew­czo mówili, że to ustawa zno­sząca otyłość.

Read More