Wojna na Ukrainie — pytania i odpowiedzi

W gąsz­czu medial­nych donie­sień z Ukra­iny ciężko jest dojść do tego, co jest kłam­stwem, co pół­prawdą, a co prze­kła­ma­niem bądź w naj­lep­szym razie plotką. Poniż­sza lista zagad­nień ma za zada­nie nie­jako pod­su­mo­wać zebrane infor­ma­cje na temat tego konfliktu.

Pyta­nie: Czym jest rosyj­ski kon­wój przy gra­nicy z Ukrainą?

Odpo­wiedź: Bar­dziej trafne w tej sytu­acji byłoby mówie­nie nie o kon­woju, ale o kon­wo­jach. Pierw­szy, pre­zen­to­wany przez wszyst­kie media, to ten z dosta­wami pro­duk­tów pierw­szej potrzeby, skła­da­jący się ze słyn­nych bia­łych cię­ża­ró­wek nad granicą.

Drivers of a Russian convoy of trucks carrying humanitarian aid for Ukraine show the contents of their trucks at a camp near Kamensk-Shakhtinsky

Drugi kon­wój, to potwier­dzona przez kil­ka­na­ście zachod­nich mediów kolumna rosyj­skich wojsk. W inter­ne­cie mnó­stwo jest zdjęć przed­sta­wia­ją­cych rosyj­skie kolumny zme­cha­ni­zo­wane prze­su­wa­jące się  w kie­runku Ukra­iny.  Zda­niem agen­cji Reu­ters miej­scem sta­cjo­no­wa­nia tych oddzia­łów jest rejon Rostowa, ok. 20km od gra­nicy z Ukrainą.

Russian military personnel sit atop armoured vehicles outside Kamensk-Shakhtinsky

Jest jesz­cze trzeci kon­wój, czyli ta kolumna wojsk rosyj­skich, o któ­rych wiemy naj­mniej. Zda­niem Kijowa miała ona 14 sierp­nia wie­czo­rem prze­kro­czyć gra­nicę z Ukra­iną i zostać znisz­czona. Na potwier­dze­nie tej infor­ma­cji nie ma w zasa­dzie żad­nych dowo­dów, zatem ciężko uznać ją za wiarygodną…

Pyta­nie: W jakim stop­niu Pol­ska odczuje wpływ embarga na owoce nało­żony przez Rosję, jako odpo­wiedź na sank­cje UE?

Odpo­wiedź: Udział owo­ców (głów­nie jabłek) w pol­skim eks­por­cie do Rosji wynosi 7%. Ozna­cza to, że pol­sko — rosyj­skie sto­sunki gospo­dar­cze wbrew dra­ma­tycz­nym nagłów­kom pra­so­wym, aż tak bar­dzo nie ucier­pią. Pro­blem jest jed­nak na tyle istotny, że kwe­stię rekom­pen­sat dla pol­skich sadow­ni­ków stale moni­to­ruje mini­ster rol­nic­twa, Marek Sawicki.

Gdyby Rosja­nie chcieli z całą ude­rzyć w pol­ską gospo­darkę, nało­ży­liby embargo na wyroby elek­tro­ma­szy­nowe, które sta­no­wią obec­nie bli­sko 50% pro­duk­tów, które eks­por­tu­jemy do Rosji.

eksport

Pyta­nie: Czy woj­ska ukra­iń­skie zdła­wią w naj­bliż­szych dniach separatystów?

Odpo­wiedź: Nic na to nie wska­zuje. Woj­ska wierne rzą­dowi z Kijowa zajęły co prawda 2/3 tery­to­rium opa­no­wa­nego przez rebe­lian­tów, ale nie udało im się zająć klu­czo­wych miast — Doniecka i Ługań­ska. Sami żoł­nie­rze ukra­iń­scy bio­rący udział w odbi­ja­niu tere­nów wschod­niej Ukra­iny mówią o ponie­sio­nych cięż­kich stra­tach. Sami sepa­ra­ty­ści szy­kują się zaś do kontr­ude­rze­nia, po tym jak uzu­peł­nią straty w sprzę­cie nowymi dosta­wami z Rosji.

Dodat­kowo, tuż za ukra­iń­ską gra­nicą skon­cen­tro­wane jest bli­sko 40 tys. rosyj­skich wojsk, goto­wych do wkro­cze­nia na tery­to­rium Ukra­iny, potrze­bu­ją­cych obec­nie jedy­nie pre­tek­stu do inwazji.

16-08-2

Pyta­nie: Czy kon­flikt na Ukra­inie może spo­wo­do­wać agre­sję Rosji na Polskę ?

Odpo­wiedź: Jak pisa­li­śmy w nie­daw­nym felie­to­nie, Pol­ska coraz odważ­niej poczyna sobie w rela­cjach z Rosją. To, czy pro­wa­dze­nie takiej poli­tyki może być sku­teczne bez ase­ku­ra­cji w postaci spraw­nej, dobrze wyszko­lo­nej armii, pozo­sta­wię bez komentarza.

Waż­niej­sze, jest to, że sce­na­riusz wojny pol­sko — rosyj­skiej nie jest baga­te­li­zo­wany. Szef Biura Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­wego, gen. Koziej, w wywia­dzie dla TVN24 jasno to określił:

- Naj­więk­sze nie­bez­pie­czeń­stwo dla Pol­ski to sytu­acja, kiedy nasza gra­nica sta­nie się linią gra­niczną, za którą będzie toczyła się wojna. Nie można wyklu­czyć, że kon­flikt zbrojny prze­nie­sie się na tery­to­rium Pol­ski, ale to nie­zmier­nie mało praw­do­po­dobne, bo byłaby to wojna z NATO

Mam nadzieję, że poniż­szy arty­kuł cho­ciaż w lek­kim stop­niu roz­ja­śni sytu­ację na Ukra­inie, która z powodu zarówno wojny dez­in­for­ma­cyj­nej jak i czę­sto nie­chluj­stwa mediów jest poda­wana w spo­sób cha­otyczny i niezrozumiały.

Zdję­cia: reuters.com, mediarnbo.org, stream.aljazeera.com

Zain­tere­sował Cię arty­kuł? Polub pro­fil Realpoli­tik.PL na Face­booku, aby dowiady­wać się na bie­żąco o doda­wa­nych przez nas treściach : )

 

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.
Author Image

Maciej Zemła

Author Image

Ostat­nie wpisy Maciej Zemła (zobacz wszyst­kie)

Komen­ta­rze