Wolność, własność, sprawiedliwość” — parę słów o finiszu eurokampanii KNP

Finisz kam­pa­nii wybor­czej w wyko­na­niu czar­nego konia tych wybo­rów, KNP, odbył w War­sza­wie. Fre­kwen­cja nie była może tak impo­nu­jąca jak w Kra­ko­wie, ale było cie­ka­wie, nie zabra­kło ostrych słów i anegdotek.

Wśród prze­ma­wia­ją­cych duże brawa zebrał m.in prze­ma­wia­jący Jacek Wilk, mówiąc o początku końca socja­li­zmu, który nadej­dzie 25 maja przy urnach wybor­czych. Zwró­cił też uwagę na to, że Polacy mają świetne doświad­czo­nia jeśli cho­dzi o two­rze­nie zdro­wych unii (m.in przy­kład polsko-litewskiej) i to oni mogą zastą­pić obecną chorą UE czymś zdrowym.

wilk

Pod Kolumną  Zyg­munta głos zabrał rów­nież Prze­my­sław Wipler, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia “Repu­bli­ka­nie” i jedyny obec­nie poseł KNP w Sej­mie. W swoim wystą­pie­niu przy­po­mniał, że był jedy­nym posłem, który nigdy nie zagło­so­wał za pod­wyż­sze­niem podat­ków. Przy­po­mniał też o war­to­ściach, które łączą sym­pa­ty­ków KNP: “Wol­ność, wła­sność, spra­wie­dli­wość”. W swo­jej wizji Europy Wipler zaak­cen­to­wał, że chce Europy wol­no­ści od podat­ków, biu­ro­kra­ty­zmu i ludzi, któ­rzy chcą narzu­cić jego synom, by ubie­rali się w sukienki.

wipler 2

Nie mogło też zabrak­nąć zna­nego m.in z pro­gramu “Mło­dzież Kon­tra” Kon­rada Ber­ko­wi­cza, obec­nie “dwójki” KNP w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

berkowicz

Ostatni głos zabrał prze­wod­ni­czący KNP, Janusz Korwin-Mikke. Mimo, że poprzedni mówcy w swo­ich wypo­wie­dziach łamali popraw­ność poli­tyczną wzdłuż i wszerz, pre­zes roz­ba­wił zebra­nych aneg­dotką  o “dwóch dziew­czyn­kach, które popro­siły go o zro­bie­nie sobie zdję­cia z nim. Zapy­tane, czy się go nie boją odparły hardo, że nie. Na to Kor­win się zapy­tał: Prze­cież w mediach mówią, że gwałce dzie­wice, kamie­niuje kobiety a na koniec odbie­ram im prawa wybor­cze! I wy się mnie nie boicie !?”.

korwinkrol

Na końcu Kor­win Mikke podzię­ko­wał za ciężką pracę wszyst­kim kan­dy­da­tom star­tu­ją­cym z list KNP, a także sym­pa­ty­kom par­tii “któ­rzy mimo pogody ide­al­nej na grilla zechcieli tu dzi­siaj przyjść”.

Zain­te­re­so­wał Cię arty­kuł? Polub pro­fil Realpolitik.PL na Face­bo­oku, aby dowia­dy­wać się na bie­żąco o doda­wa­nych przez nas treściach : )

The fol­lo­wing two tabs change con­tent below.
Author Image

Maciej Zemła

Author Image

Ostat­nie wpisy Maciej Zemła (zobacz wszyst­kie)

Komen­ta­rze